Декларация за поверителност

Въведение

Ние („PwC”, „нас” или „нашите”) сме силно ангажирани със защитата на личните данни. Тази Декларация за поверителност описва защо и как събираме и използваме лични данни и предоставя информация за правата на физическите лица. Възможно е да използваме предоставените ни лични данни за някоя от целите, описани в тази декларация за поверителност, или за други цели, посочени по време на събиране на данните.

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано. PwC обработва лични данни за многобройни цели, а начините за събиране, законовото основание за обработване, употребата, разкриването и съхранението могат да са различни в зависимост от всяка цел. Когато събираме и използваме лични данни, нашата политика е да бъдем прозрачни относно това, защо и как обработваме личните данни.

Сигурност

Ние се отнасяме изключително отговорно към всички данни, които съхраняваме, както и към тяхната сигурност. Придържаме се към международно признати стандарти за сигурност, като системата ни за управление на сигурността на информацията, свързана с поверителните данни на клиентите, е независимо удостоверена като отговаряща на изискванията на ISO/IEC 27001: 2013. Прилагаме различни политики и процедури и организираме обучения във връзка с личните данни, поверителността и сигурността. Редовно преразглеждаме целесъобразността на мерките, които прилагаме, за да запазим данните защитени.

Дейностите ни във връзка с обработването на данни

За да научите повече, моля, посетете разделите от тази декларация, които се отнасят за Вас. 

< Back

< Back
[+] Read More

Законово основание за обработване

Законовите основания за всяка дейност по обработване на данни са посочени в съответните раздели по-горе. Когато обработваме лични данни на основа на нашия законен интерес, ние гарантираме, че разглеждаме и балансираме всяко потенциално въздействие върху субекта на данни (както положително, така и отрицателно) и правата на субекта на данните в съответствие с разпоредбите за защита на данните. Нашите законни интереси да осъществяваме своята дейност не преодоляват автоматично интересите на субектите на данни - няма да обработваме лични данни за дейности, при които нашите интереси имат по-голяма стойност от въздействието върху съответното физическо лице (освен ако имаме съгласие или законът го изисква или разрешава по друг начин).

Промени в тази Декларация за поверителност

Вярваме, че прозрачността е непрекъсната отговорност, така че редовно ще преглеждаме и обновяваме тази декларация за поверителност.
Декларацията за поверителност е актуализирана за последен път на 29 май 2018 г.

Администратор на данни и информация за връзка

Администраторът на личните данни е „ПрайсуотърхаусКупърс България“ ЕООД / „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД или фирма, част от мрежата на PwC, посочена тук, която е договаряща страна за целите на предоставянето или получаването на услуги или за дружеството, с което сте се свързали.

Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност или как и защо обработваме лични данни, моля, свържете се с:

Маруша Кузмова
Длъжностно лице по защита на данните, PwC България
Тел: +359 2 9355 200 | Моб: +359 895 444 357
E-mail: bg_privacy@pwc.com
гр. София, п.к. 1000, бул. „Мария Луиза“ № 9-11

Вероника Сярова
Длъжностно лице по защита на данните, PwC България
Тел: +359 2 9355 200 | Моб: +359 893 058 596
E-mail: bg_privacy@pwc.com
гр. София, п.к. 1000, бул. „Мария Луиза“ № 9-11 

Следвайте ни в социалните мрежи