Декларация за поверителност

Въведение

Ние („PwC”, „нас” или „нашите”) сме силно ангажирани със защитата на личните данни. Тази Декларация за поверителност описва защо и как събираме и използваме лични данни и предоставя информация за правата на физическите лица. Възможно е да използваме предоставените ни лични данни за някоя от целите, описани в тази декларация за поверителност, или за други цели, посочени по време на събиране на данните.

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано. PwC обработва лични данни за многобройни цели, а начините за събиране, законовото основание за обработване, употребата, разкриването и съхранението могат да са различни в зависимост от всяка цел. Когато събираме и използваме лични данни, нашата политика е да бъдем прозрачни относно това, защо и как обработваме личните данни.

Сигурност

Ние се отнасяме изключително отговорно към всички данни, които съхраняваме, както и към тяхната сигурност. Придържаме се към международно признати стандарти за сигурност, като системата ни за управление на сигурността на информацията, свързана с поверителните данни на клиентите, е независимо удостоверена като отговаряща на изискванията на ISO/IEC 27001: 2013. Прилагаме различни политики и процедури и организираме обучения във връзка с личните данни, поверителността и сигурността. Редовно преразглеждаме целесъобразността на мерките, които прилагаме, за да запазим данните защитени.

Дейностите ни във връзка с обработването на данни

За да научите повече, моля, посетете разделите от тази декларация, които се отнасят за Вас. 

Законово основание за обработване

Законовите основания за всяка дейност по обработване на данни са посочени в съответните раздели по-горе. Когато обработваме лични данни на основа на нашия законен интерес, ние гарантираме, че разглеждаме и балансираме всяко потенциално въздействие върху субекта на данни (както положително, така и отрицателно) и правата на субекта на данните в съответствие с разпоредбите за защита на данните. Нашите законни интереси да осъществяваме своята дейност не преодоляват автоматично интересите на субектите на данни - няма да обработваме лични данни за дейности, при които нашите интереси имат по-голяма стойност от въздействието върху съответното физическо лице (освен ако имаме съгласие или законът го изисква или разрешава по друг начин).

Промени в тази Декларация за поверителност

Вярваме, че прозрачността е непрекъсната отговорност, така че редовно ще преглеждаме и обновяваме тази декларация за поверителност.
Декларацията за поверителност е актуализирана за последен път на 29 май 2018 г.

Администратор на данни и информация за връзка

Администраторът на личните данни е „ПрайсуотърхаусКупърс България“ ЕООД / „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД или фирма, част от мрежата на PwC, посочена тук, която е договаряща страна за целите на предоставянето или получаването на услуги или за дружеството, с което сте се свързали.

Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност или как и защо обработваме лични данни, моля, свържете се с:

Маруша Кузмова
Длъжностно лице по защита на данните, PwC България
Тел: +359 2 9355 200 | Моб: +359 895 444 357
E-mail: bg_privacy@pwc.com
гр. София, п.к. 1000, бул. „Мария Луиза“ № 9-11

Вероника Сярова
Длъжностно лице по защита на данните, PwC България
Тел: +359 2 9355 200 | Моб: +359 893 058 596
E-mail: bg_privacy@pwc.com
гр. София, п.к. 1000, бул. „Мария Луиза“ № 9-11 

Следвайте ни в социалните мрежи