Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Клиенти - физически лица

Нашата политика е да събираме само личните данни, необходими за конкретни цели, и да искаме от нашите клиенти да споделят лични данни само когато това е строго необходимо за тези цели.

Когато трябва да обработим лични данни, за да предоставим нашите услуги, ние изискваме от нашите клиенти да предоставят необходимата информация относно използването им на други заинтересовани лица (като членове на семейството).

Предвид разнообразието от услуги, които предоставяме на клиенти - физически лица (кликнете тук за информация относно услугите ни), ние обработваме много категории лични данни, включително и за услугите, които предоставяме:

● Данни за връзка;

● Бизнес дейност;

● Информация за семейството;

● Доходи, данъчно облагане и друга информация, свързана с финансово състояние;

● Инвестиции и други финансови интереси.

Може да събираме и обработваме и специални категории лични данни във връзка с определени услуги или дейности и когато това се изисква от закона или е налично съгласието на дадено лице.

По принцип събираме лични данни от нашите клиенти или от трети лица, действащи по нареждане на съответния клиент.

Използване на лични данни

Използваме лични данни за следните цели:

  • Предоставяне на професионални услуги

Предлагаме разнообразно портфолио от професионални услуги. Някои от нашите услуги изискват да обработваме лични данни, за да предоставяме съвети и постигаме резултати. Например: необходимо е да използваме лични данни, за да предоставим на физическите лица услуги, свързани с данъчни и социално- осигурителни въпроси, както и миграционни услуги.

  • Администриране, управление и развитие на нашия бизнес и услуги

Ние обработваме лични данни, за да управляваме бизнеса си, включително:

- управление на връзките ни с клиентите;

- развиване на бизнеса и услугите ни (като идентифициране на нуждите на клиентите и подобряване на предоставянето на услуги);

- поддържане и използване на информационни системи;

- хостване или улесняване на хостинга на събития; и

- администриране и управление на нашия уебсайт, и системи и приложения.

  • Сигурност, качество и управление на риска

Прилагаме мерки за сигурност, за да защитим нашата информация и тази на нашите клиенти (включително лични данни), които включват откриване, разследване и разрешаване на различни заплахи за сигурността. Личните данни могат да бъдат обработвани като част от мониторинга за сигурност, който предприемаме; например автоматизирани сканирания за идентифициране на вредни имейли. Следим услугите, предоставяни на клиентите, за да проследим качеството на изпълнение, което може да включва обработване на лични данни, съхранявани в съответния клиентски файл. Внедрили сме политики и процедури за наблюдение на качеството на нашите услуги и управление на рисковете във връзка с ангажиментите ни към клиентите. Събираме и съхраняваме лични данни като част от процедурите за обслужване на клиенти.

  • Предоставяме информация за нас и нашите услуги на клиентите ни

В съответствие с приложимото законодателство, използваме данните за връзка с клиента, за да предоставим интересна според нас информация за компанията и услугите ни. Например новини за индустрията, други услуги, които може да са подходящи, и покани за събития.

  • Спазване на всички законови или регулаторни изисквания или тези на професионалните организации, в които членуваме

Както при всеки доставчик на професионални услуги, ние имаме законови, регулаторни и професионални задължения. Необходимо е да пазим определени записи, за да можем да покажем, че предоставяме услугите си в съответствие с тези задължения. Тези записи могат да съдържат лични данни.

  • Законово основание за обработване

Ако обработването на лични данни, посоченo в настоящия раздел, е необходимо за изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна, какъвто е например случаят, когато обработването е необходимо за предоставяне на услуга, обработването е на договорно основание. Ако обработването на данни е необходимо за спазване на законово задължение като спазване на данъчни задълженияили необходимост от доказване и документиране на предоставените професионални услуги, обработването се основава на законово задължение. Ако личните данни се обработват за други цели, посочени по-горе, разчитаме на законния интерес или на съгласието, ако такова бъде поискано от субекта на данните.

Съхранение на данни

Запазваме обработваните от нас лични данни за толкова дълго, колкото се счита за необходимо за целта, за която са събрани (включително и съгласно приложимото законодателство).

При липса на конкретни правни, регулаторни или договорни изисквания, нашият основен период за съхранение на записи и други документи за доказателство, създадени при предоставянето на услуги, не надвишава 10 години.

Следвайте ни в социалните мрежи