Лица, чиито лични данни получаваме във връзка с предоставянето на услуги на нашите клиенти

Събиране на лични данни

Нашата политика е да събираме само личните данни, необходими за конкретни цели, и изискваме от нашите клиенти да споделят лични данни само когато това е строго необходимо за тези цели.

Когато трябва да обработваме лични данни, за да предоставяме професионални услуги, ние изискваме от нашите клиенти да предоставят необходимата информация на субектите на данни относно използването им.

Събираме и използваме данните за контакт за нашите клиенти, за да управляваме и поддържаме взаимоотношенията си с тях. Моля, вижте раздела „Бизнес контакти“ на тази Декларация за поверителност за повече информация относно обработването на този вид данни.

Предвид разнообразието от услуги, които предоставяме на клиенти – физически лица (кликнете тук за информация относно услугите ни), ние обработваме много категории лични данни, включително и за услугите, които предоставяме:

● Данни за връзка;

● Бизнес дейност;

● Информация за ръководството и служителите;

● Информация за заплати и друга информация, свързана с финансово състояние;

● Инвестиции и други финансови интереси.

По принцип събираме лични данни от нашите клиенти или от трети лица, действащи по нареждане на съответния клиент. За някои от нашите услуги, например, когато от името на клиент извършваме проверка във връзка с придобиване на компания, може да получим лични данни от ръководството и служителите на съответната компания или от трета страна, действаща съгласно инструкциите на компанията.

Използване на лични данни

Използваме лични данни за следните цели:

•   Предоставяне на професионални услуги

Предлагаме разнообразно портфолио от професионални услуги (кликнете тук за информация относно услугите). Някои от нашите услуги изискват да обработваме лични данни, за да предоставяме съвети и постигаме резултати. Например: преглеждаме данните за заплати като част от процеса по одит и често се налага да използваме лични данни във връзка с осигуряване на глобална мобилност и пенсионни услуги.

●   Администриране, управление и развитие на нашия бизнес и услуги

Ние обработваме лични данни, за да управляваме бизнеса си, включително:

- управление на връзките ни с клиентите;

- развиване на бизнеса и услугите ни (като идентифициране на нуждите на клиентите и подобряване на предоставянето на услуги);

- поддържане и използване на информационни системи;

- хостване или улесняване на хостинга на събития; и

- администриране и управление на нашия уебсайт и системи и приложения.

●   Сигурност, качество и управление на риска

Прилагаме мерки за сигурност, за да защитим нашата информация и тази на нашите клиенти (включително лични данни), които включват откриване, разследване и разрешаване на различни заплахи за сигурността. Личните данни могат да бъдат обработвани като част от мониторинга за сигурност, който предприемаме; например автоматизирани сканирания за идентифициране на вредни имейли. Следим услугите, предоставяни на клиентите, за да проследим качеството на изпълнение, което може да включва обработванена лични данни, съхранявани в съответния клиентски файл. Внедрили сме политики и процедури за наблюдение на качеството на нашите услуги и управление на рисковете във връзка с ангажиментите ни към клиентите.

●   Спазване на всички законни или регулаторни изисквания или тези на професионалните организации, в които членуваме

Както при всеки доставчик на професионални услуги, ние имаме законови, регулаторни и професионални задължения. Необходимо е да пазим определени записи, за да можем да покажем,  че предоставяме услугите си в съответствие с тези задължения. Тези записи могат да съдържат лични данни.

●   Законово основание за обработване

Ако обработването на лични данни, които събираме с цел предоставяне на услуги на нашите клиенти, е необходимо за изпълнението на законово задължение, като данъчни задълженията или е необходимо да се докажат и  и документират предоставените професионални услуги, обработването се основава на законовото задължение. Ако личните данни се обработват за други цели, посочени по-горе, разчитаме на законния интерес или на съгласието, ако такова бъде поискано от субекта на данните.

●   Съхранение на данни

Съхраняваме обработваните от нас лични данни за толкова дълго, колкото се счита за необходимо за целта, за която са събрани (включително и съгласно приложимото законодателство).

При липса на конкретни правни, регулаторни или договорни изисквания, нашият основен период за съхранение на записи и други документи за доказателство, създадени при предоставянето на услуги, не надвишава 10 години. 

Следвайте ни в социалните мрежи