ESG и корпоративна устойчивост

Персонализирани решения за измерими резултати

Заедно превръщаме усилията ви в областта на устойчивото развитие в измерими и значими постижения

Светът се променя, но променя ли се вашият бизнес? Ние знаем, че понякога не е възможно да реагирате на всички изменения на пазара. От изключителна важност обаче е да превърнете плановете си за устойчивост в реални и проследими действия. Нашата цел е да ви съдействаме, за да се фокусирате върху промените, които могат да направят разликата. Без значение дали става въпрос за управление на оперативни процеси, иновации или изготвяне на цялостна стратегия за устойчивост, ние сме на разположение. Нека превърнем усилията ви в областта на устойчивото развитие в измерими и значими постижения. Такива, които създават истинска добавена стойност за обществото и изграждат доверие сред заинтересованите страни.

pwc albena markova

Нашите ESG експерти и специалисти по корпоративна устойчивост работят с най-новите технологии и анализират ключови данни. Така те имат възможност да определят най-ефективните решения за вашия бизнес. Покриваме всички аспекти – от създаване на стратегия до събиране на подходящите данни, за да измерим реалния ви принос и напредък. Работим с разбирането, че няма еднозначни отговори. Вместо това, предлагаме индивидуални решения, които са изпълними, измерими и устойчиви. Целим постигането на устойчиви резултати не само за вашия бизнес, но и за всички заинтересовани страни.

Албена МарковаСъдружник, Ръководител на платформата за устойчивост на PwC в Централна и Източна Европа

Услуги

Повече устойчивост във веригата на доставки, преход към кръгова икономика или преминаване към възобновяема енергия в производството? Това са само част от възможностите да трансформирате вашата компания в отговорна и устойчива. Независимо от това с какво предизвикателство в областта на устойчивото развитие се сблъсквате, ние може да ви съдействаме с изготвянето на ефективна стратегия и с нейното изпълнение.

Вижте как може да постигнем значим и измерим напредък за вашия бизнес:

Нашият екип ще ви помогне да извлечете добавена стойност от вашите отпадъци. Можем да ви консултираме за прилагането на по-ефективни, устойчиви и печеливши практики за управление на ресурсите и отпадъците.

Пресметнете отпечатъка на вашите продукти и бизнес решения с помощта на нашите експерти. Използвайте резултатите за намаляване на разходите, оптимизиране на производството и придобиване на конкурентно предимство на пазара.

Осигурете си конкурентно предимство, превръщайки задължителната продуктовата отговорност в мерки за по-оптимално производство.

Можем да ви напътстваме или изцяло да се заемем с изчисляването на въглеродния отпечатък на вашата компания (обхват 1, 2 и 3).

Предлагаме услуги за всяка стъпка от вашия въглероден преход - от начални обучения до декарбонизационна стратегия на вашата компания.

Анализираме вашата компания и предоставяме оценка за нивото на готовност по отношение на трите стълба на ESG. Организираме и персонализирани обучения по темата.

Превърнете засиления регулаторен и пазарен ESG натиск във възможност за устойчив растеж.

Ще ви помогнем да поемете контрол върху ESG показателите и да внедрите нови методологии и системи за отчитане.

Ще ви съдействаме да оцените готовността си за бъдещо отчитане по CSRD, отговарящо на изискванията и способността ви да осъществите стратегията си.

Ще ви съдействаме за изпълнението на новите задължителни регулаторни изисквания във връзка с ESG във финансовия сектор и създаване и имплементиране на устойчив бизнес модел.

Нашите експерти ще ви подпомогнат в изграждането на ефективна корпоративна политика по всички теми, свързани с устойчивостта.

Насреща сме да ви съдействаме в процесите по идентифициране, управление и контрол на всички съществуващи и бъдещи регулаторни рискове в една непрекъснато променяща се регулаторна среда.

Специалистите ни ще оценят значителните ESG рискове, свързани с екологичното и социалното управление на всяка компания, която е обект на инвестиционно решение.

< Back

< Back
[+] Read More

Нашият подход

Обединяваме експертни знания, иновативен подход и анализираме ключови данни, за да ви помогнем да откриете вашето конкурентно предимство, подобрите бизнес резултатите си и допринесете за положителна промяна.

Нашите ESG експерти и специалисти по корпоративна устойчивост работят в тясно сътрудничество с глобалната мрежа на PwC, вземайки предвид вашите специфични изисквания и конкретния проект.

Осигуряваме високо качество, комбинирайки експертни познания в различни области. Нашият екип може да инициира и навигира ефективна промяна във вашите бизнес процеси – със скоростта и мащаба, необходими за постигането на осезаема положителна промяна.

Използваме най-новите технологии и инструменти, за да ви предоставим ценни анализи и данни. Можем да ви предложим водещи технологични решения за устойчиво развитие, разработени в сътрудничество с нашите партньори – Oracle, Salesforce, Microsoft и др.

< Back

< Back
[+] Read More

Новини, проучвания и полезно съдържание

Свържете се с нас

Албена Маркова

Албена Маркова

Съдружник, Консултантски услуги, PwC България

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Следвайте ни в социалните мрежи