Доставчици (включително подизпълнители и лица, свързани с нашите доставчици и подизпълнители)

Събиране на лични данни

Ние събираме и обработваме лични данни на нашите доставчици (включително подизпълнители и лица, свързани с нашите доставчици и подизпълнители), за да управляваме тези взаимоотношения, да сключваме договори, да получаваме услуги от нашите доставчици и, където е уместно, да предоставяме професионални услуги на нашите клиенти.

Използване на лични данни

Ние използваме лични данни за следните цели:

● Получаване на услуги

Ние обработваме лични данни във връзка с нашите доставчици и техния персонал, тъй като е необходимо, за да получим услугите. Например когато даден доставчик ни предоставя услуги за управление на съоръжения или други услуги, възложени на външни изпълнители, ние обработваме личните данни на тези лица, които ни предоставят услугите.

● Предоставяне на професионални услуги на клиенти

Когато даден доставчик ни помага да предоставяме професионални услуги на клиентите ни, ние обработваме лични данни на лицата, ангажирани с предоставянето на услугите, за да администрираме и управляваме връзките си с доставчика и съответните лица и да предоставяме такива услуги на нашите клиенти (например когато наш доставчик осигурява служителите, които да работят с нас като час от екип на PwC, който предоставя професионални услуги на клиентите ни).

● Администриране, управление и развитие на нашия бизнес и услуги

Ние обработваме лични данни, за да управляваме бизнеса си, включително:

- управление на връзките ни с доставчиците;

- развитие на нашия бизнес и услуги (например идентифициране на нуждите на клиентите и подобряване на предоставянето на услуги);

- поддържане и използване на информационни системи;

- провеждане или улесняване провеждането на събития; и

- администриране и управление на нашия уебсайт, системите и приложенията ни.

● Сигурност, качество и управление на риска

Прилагаме мерки за сигурност, за да защитим нашата информация и тази на нашите клиенти (включително лични данни), които включват откриване, разследване и разрешаване на различни заплахи за сигурността. Личните данни могат да бъдат обработвани като част от мониторинга за сигурност, който предприемаме; например автоматизирани сканирания за идентифициране на вредни имейли. Внедрили сме политики и процедури за наблюдение на качеството на нашите услуги и управление на рисковете във връзка с ангажиментите ни към доставчиците. Събираме и съхраняваме лични данни като част от договорите ни с доставчиците и процедурите, свързани с тях. Следим качеството на услугите, който процес може да включва и обработване на лични данни.

● Предоставяне на информация за нас и нашите услуги

Използваме данните от бизнес контактите ни, за да предоставяме информация за нас и услугите ни, която смятаме, че ще бъде в интерес. Например: новини за индустрията, други подходящи услуги, покани за събития. Не използваме тези данни само в случаите когато сме помолени да не го правим.

● Спазване на всички законни или регулаторни изисквания или тези на професионалните организации, в които членуваме

Както при всеки доставчик на професионални услуги, ние имаме законови, регулаторни и професионални задължения. Необходимо е да пазим определени записи, за да можем да покажем,  че предоставяме услугите си в съответствие с тези задължения. Тези записи могат да съдържат лични данни.

Законово основание на обработване

Ако обработването на лични данни, посочени в настоящия раздел, е необходима за изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна, какъвто е например случаят, когато операциите по обработка са необходими за получаването на услугата, обработването е въз основа на договор.  .

Ако обработването на лични данни, които събираме е въз основа на задъженията ни по договор, по който физическото лице е страна, като например ако операциите по обработване са необходими, за да се получи услугата, то обработването е на основание законосъобразно договорно задължение. Ако обработването на лични данни е с цел спазване на законово задължение, като данъчни задълженията или е необходимо да се докажат и  и документират предоставените професионални услуги, обработването се основава на законовото задължение. Ако личните данни се обработват за други цели, посочени по-горе, разчитаме на законния интерес или на съгласието, ако такова бъде поискано от субекта на данните.

 Ако личните данни се обработват за други, посочени по-горе цели, ние ще разчитаме на базата на законния интерес (като получаване на услуги, предоставяне на услуги, администриране, управление и развитие на дейността ни, управление на сигурността, качеството и управлението на риска) или съгласието, ако сме поискали такова от субекта.

Съхранение на данни

Съхраняваме обработваните от нас лични данни за толкова дълго, колкото се счита за необходимо за целта, за която са събрани (включително и съгласно приложимото законодателство). Личните данни могат да бъдат съхранявани и за по-дълъг период, в случаите когато по закон се изисква срокът за съхранението им да бъде удължен и с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права.

 

Следвайте ни в социалните мрежи