Консултантски услуги

View this page in: English

Нашата практика - Консултантски услуги - се концентрира върху стратегическото развитие на бизнеса, включително консултирането на продажби и придобиване на компании и активи, осигуряване на дългово или капиталово финансиране, както и съдействие при разработката на нови проекти.

Посредством нашата матрична управленска система, опит и ефикасност, ние сме в състояние да осигурим конкретен подход за всеки отрасъл и специфичен опит в долу посочените услуги.

Консултантски услуги работи като глобална вътрешно-фирмена система и по този начин предоставя на своите клиенти във всяка точка на света достъп до най-добрия международен опит, впечатляващ информационен ресурс, ноу-хау и ценни бизнес контакти.
 

Нашите умения в съдействието при осъществяването на всички типове финансови транзакции са добре известни на местния пазар. Ние помагаме на нашите клиенти при сливания и придобивания на предприятия, включително при финансов и оперативен дю дилиджънс, достъп до финансови пазари, оценяване, преговори и структуриране на сделки. Също така съдействаме и при разработване на стратегии за продажба на бизнеса. Ние съдействаме на нашите клиенти за повишаването на ефективността на техния бизнес. Използваме нашето задълбочено познаване на финансите, управлението на риска и съответствието с регулаторната рамка, информационните системи, оперативните дейности и човешките ресурси, за да помогнем на нашите клиенти при определянето и внедряването на инициативи за оптимизиране на разходите, подобряване на системите за управление и контрол, установяване и управление на риска и подобряване на качеството. Ние също така използваме и нашият утвърден опит и доказана експертиза, за да съдействаме при подобряването на финансовата ефективност и управлението на паричните потоци. Ние предлагаме широк набор от услуги за да подпомогнем клиентите си да се справят с критични събития, в случай на възникване. Дългият списък от услуги, които предлагаме, включва оздравителни програми и преструктуриране, съдействие при стопански съдебни спорове и корпоративни разследвания.