Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Лица, които използват нашите приложения

Предоставяме достъп на външни потребители до различни приложения, управляни от нас. Приложенията съдържат техните декларации за поверителност, с информация как тези приложения събират и обработват лични данни. Насърчаваме лицата, използващи нашите приложения, да се позовават на декларациите за поверителност, публикувани в тях.

Следвайте ни в социалните мрежи