Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Лица, свързани с нашите корпоративни клиенти

Събиране на лични данни

Нашата политика е да събираме само личните данни, необходими за конкретни цели, и изискваме от нашите клиенти да споделят лични данни само когато това е строго необходимо за тези цели.

Когато трябва да обработваме лични данни, за да предоставяме професионални услуги, ние изискваме от нашите клиенти да предоставят необходимата информация на субектите на данни относно използването им. Клиентите ни могат да използват съответните раздели на тази Декларация за поверителност или да предоставят тази Декларация на субектите на данни, ако сметнат това за уместно.

Като цяло събираме лични данни от нашите клиенти или от трети лица, които действат по нареждане на съответния клиент.

Личните данни могат да включват име, име на работодател, позиция, телефон, имейл и други бизнес детайли.

Използване на лични данни

Използваме лични данни за следните цели:      

●    Предоставяне на професионални услуги

Предлагаме разнообразно портфолио от професионални услуги (кликнете тук за информация относно услугите). Някои от нашите услуги изискват да обработваме лични данни, за да предоставяме съвети и постигаме резултати. Например: преглеждаме данните за заплати като част от процеса по одит и често се налага да използваме лични данни във връзка с осигуряване на глобална мобилност и пенсионни услуги.

●    Администриране, управление и развитие на нашия бизнес и услуги

Ние обработваме лични данни, за да управляваме бизнеса си, включително:

- управление на връзките ни с клиентите;
- развиване на бизнеса и услугите ни (като идентифициране на нуждите на клиентите и подобряване на предоставянето на услуги);
- поддържане и използване на информационни системи;
- хостване или улесняване на хостинга на събития; и
- администриране и управление на нашия уебсайт, системи и приложения.

●   Сигурност, качество и управление на риска

Прилагаме мерки за сигурност, за да защитим нашата информация и тази на нашите клиенти (включително лични данни), които включват откриване, разследване и разрешаване на различни заплахи за сигурността. Личните данни могат да бъдат обработвани като част от мониторинга за сигурност, който предприемаме; например автоматизирани сканирания за идентифициране на вредни имейли. Следим услугите, предоставяни на клиентите, за да проследим качеството на изпълнение, което може да включва обработване на лични данни, съхранявани в съответния клиентски файл. Внедрили сме политики и процедури за наблюдение на качеството на нашите услуги и управление на рисковете във връзка с ангажиментите ни към клиентите. Събираме и съхраняваме лични данни като част от процедурите за обслужване на клиенти.

●   Спазване на всички законни или регулаторни изисквания или тези на професионалните организации, в които членуваме

Както при всеки доставчик на професионални услуги, ние имаме законови, регулаторни и професионални задължения. Необходимо е да пазим определени записи, за да можем да покажем,  че предоставяме услугите си в съответствие с тези задължения. Тези записи могат да съдържат лични данни.

Законово основание за обработване

В случай че сме задължени по закон да обработваме  лични данни,като например изпълнение на данъчни задължения или доказване/ документиране на предоставени професионални услуги, обработването на лични данни на лицата, свързани с нашите корпоративни клиенти, се основава на наше правното задължение (т.е. обработваме на самостоятелно законово основание).

Можем да обработваме личните данни на физически лица, свързани с нашите корпоративни клиенти и въз основа на нашите законни интереси да осъществяваме нашата дейност  (като предоставяне на услуги на работодателя на субекта на данни) или въз основа на съгласие, ако е изискано субектът на данни да даде такова.

Съхранение на данни

Съхраняваме обработваните от нас лични данни за толкова дълго, колкото се счита за необходимо за целта, за която са събрани (включително и съгласно приложимото законодателство).

При липса на конкретни правни, регулаторни или договорни изисквания, нашият основен период за съхранение на записи и други документи за доказателство, създадени при предоставянето на услуги, не надвишава 10 години.

Следвайте ни в социалните мрежи