Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Други, които се свързват с нас

Събираме лични данни, когато дадено лице се свърже с нас с въпрос, оплакване, коментар или обратна връзка (като име, данни за контакт и съдържание на комуникацията). В тези случаи лицето контролира личните данни, споделени с нас, а ние използваме данните само за да отговорим на запитването и да разгледаме въпроса по подходящ начин. Личните данни, посочени по-горе, могат да включват име, име на работодател, позиция, телефон, имейл и други бизнес контакти.

Законово основание за обработване

Ако личните данни се обработват за някоя от целите, посочени по-горе, това ще се основава на законния интерес или на съгласието, ако сме поискали такова от субекта.

Съхранение на данни

Запазваме личните данни, посочени в тази точка, за толкова дълго, колкото се счита за необходимо за целта, за която са събрани.  

 

 

Следвайте ни в социалните мрежи