Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Капиталови пазари и финансово-счетоводни консултации

PwC предоставя допълнителни услуги, сред които
финансово-счетоводни консултации, технологични съвети относно счетоводство, инструменти, насоки и обучение,
които подобряват качеството на финансовата отчетност
на клиентите.

Основните услуги включват:

 • Съвети относно въвеждането на нови стандарти по МСФО, включително:

- МСФО 9 Финансови инструменти

- МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

- МСФО 16 Лизинг

- МСФО 17 Застрахователни договори

 • Бизнес интелиджънс решения (напр. QlickSense)
 • Предоставяне временно на специалисти "под наем" (финансови контрольори, главни счетоводители, оперативни счетоводители)
 • Ангажименти, свързани с изразяване на мнение за съответствие с Международен стандарт за ангажименти за изразяване на сигурност, различни от одит и преглед на историческа финансова информация 3000 (МСАИС 3000) (оценка на информация, процеси или системи)  
 • Доклади относно опазване на околната среда 
 • Договорени процедури в съответствие с Международен стандарт за свързани по съдържание услуги (МСССУ) 4400 (конкретни и индивидуални процедури, свързани с определени задачи)
 • Счетоводни и регулаторни съвети по МСФО, вкл. специалисти в сложни области като подобряване на процесите, информационна сигурност, оценки, програми за споделяне
 • Съвети за адаптиране на процеси, данни и системи за МСФО (напр. препроектиране на модели на калкулиране)
 • Технически счетоводни съвети за сложни сделки (финансови инструменти, консолидация и др.)
 • Инструменти за подкрепа (напр. финансови инструменти, застрахователни договори, консолидация, реконструкция на регистър на дълготрайните активи)
 • Съставяне на финансови отчети и преминаване към МСФО
 • Изготвяне на наръчници по националните стандарти
 • Проекти за съответствие (Българска народна банка и Комисия за финансов надзор)
 • Присъствие на инвентаризации (аутсорсинг на хора) 
 • Ангажименти за определяне на съответствието на проекти, финансирани от ЕС и други проекти, финансирани от държавата със съответните изисквания
 • Проекти за капиталови пазари (свързани с листване на собствения капитал или дълга на компанията на фондовите борси)
 • Семинари за техническа актуализация по корпоративно управление и финансово отчитане
 • Вътрешни курсове за обучение и онлайн обучение за индивидуални клиенти

Свържете се с нас

Джок Нюнан

Джок Нюнан

Управляващ съдружник, Ръководител одит услуги, PwC България

Цветана Цанкова

Цветана Цанкова

Съдружник, Одит услуги, PwC България

Георги Николов

Георги Николов

Директор, Капиталови пазари и финансово-счетоводни консултации, PwC България

Следвайте ни в социалните мрежи