Услуги по обработка на възнагражденията и администриране на персонала


Нашите услуги:

Услуги по обработка на възнаграждения

 • Създаване на първоначална конфигурация за всеки служител (еднократно);
 • Обработка на информацията за отсъствия, извънреден труд, бонуси, социални придобивки в специализирания софтуер;
 • Изчисляване на специфични допълнителни плащания или удръжки от заплатите на служителите;
 • Изчисляване на суми за обезщетение на неизползван платен отпуск, обезщетения при прекратяване и др.;
 • Генериране на ведомости и рекапитулации, месечни декларации за осигурителни вноски и данък върху доходите;
 • Изготвяне на таблица с използваните платени годишни отпуски;
 • Изготвяне на платежни нареждания или файлове за импорт за плащането на осигурителни вноски, данъци и заплати;
 • По желание на клиента – извършване на всички плащания свързани със заплатите, през специална банкова сметка, открита само за тези цели;
 • Изпращане на фишове за заплати на служителите.

Услуги по администриране на персонала

 • Изготвяне на документи, свързани с възнагражденията на служителите (напр. по сключването и прекратяването; документи за промяна на заплати, позиции, отдели и други ключови условия в трудовите договори);
 • Изготвяне на трудови договори и анекси по стандартен модел на клиента;
 • Регистрация на трудови договори, анекси и прекратявания в НАП;
 •  Администриране на документи, свързани с болнични, отпуски по майчинство, отпуски по бащинство;
 • Администриране на граждански договори;
 • Изготвяне на служебни бележки за дохода;
 • Изготвяне и подаване на отчети за Националния статистически институт;
 •  Изготвяне и подаване в НАП на годишни справки по чл.73 ЗДДФЛ;
 • Изготвяне на тримесечни декларации по чл.55 от ЗДДФЛ за дължими данъци по изплатени извънтрудови доходи на физически лица. 

Преглед на трудови възнаграждения и документация

 • Преглед на документацията, калкулациите и процесите на трудовите възнаграждения
 • Преглед за съответствие със законовите изисквания (напр. социално осигуряване и данъчно облагане на различните видове плащания)
 • Преглед на социалните разходи / придобивки
 • Изготвяне на доклад с констатации и препоръки
 • Преглед на вътрешна документация и политики, свързани със служителите, вкл. от правна гледна точка, напр.:

- по Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- трудови договори и лични досиета;

- правилници и политики за структура и организацията на работната заплата;

- политики за социални разходи и придобивки.

Допълнителни услуги

 •  Съдействие при данъчни и социално-осигурителни проверки и ревизии, както и съдействие за установяване и коригиране на разлики с данъчно-осигурителната сметка;
 • Консултации във връзка с изчисляването на възнагражденията, администрирането на човешките ресурси и други свързани с тях въпроси;
 • Провеждане на обучения, подготвени специално според индивидуалните нужди на клиента, по теми, свързани с обработката на възнаграждения и администрирането на персонала.

Защо PwC?

 • Ще ви помогнем да определите предизвикателствата и ще ви дадем насока
  - Помощ за по-подробно разкриване на предизвикателствата, свързани с обработката на възнагражденията и съгласуване на обхват от услуги, съобразен с вашите нужди.

 • Ще създадем персонализиран процес за обработка на възнагражденията, който е ефективен и съобразен с изискванията
  - Тестване на настоящия ви подход и прилагане на най-добрите иновативни практики и процеси, осигуряващи ефективност и контрол.

 • Ще осигурим безпроблемен преход към PwC и ще добавим стойност
  - Предоставяне на безпроблемен преход, добавящ стойност още от първия ден, с подробни указания за това как ще работи новият процес.

 • Ще поддържаме вашата организация добре информирана и в съответствие с изискванията
  - Ще ви държим в течение с най-новите тенденции и законодателство в бранша, за да можете да вземате по-информирани решения.

Свържете се с нас

Орлин Хаджийски

Орлин Хаджийски

Съдружник, Данъчни услуги, PwC България

Следвайте ни в социалните мрежи