Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Консултантски услуги относно програми за безвъзмездно финансиране

В PwC скъсяваме дистанцията между бизнеса и възможностите за безвъзмездно финансиране.

Консултантският ни екип притежава необходимия опит и познания да Ви съдейства при идентифицирането, разработването и управлението на проекти, финансирани от ЕС.


Защо PwC?

Независимо дали сте малко или средно предприятие, голяма компания, неправителствена организация или публична институция, ние сме на разположение да Ви съдействаме.

Експертите на PwC могат да Ви консултират и насочат как ефективно да развиете и/или адаптирате идеята си към актуалните възможности за финансиране.

Разгледайте съдържанието по-долу, за да разберете как може да сме Ви полезни.


Услуги:

Идентифициране на възможно финансиране

Достъпът до финансиране може да бъде ключов за стартиране или разширяване на всеки бизнес, независимо от неговия размер, вид или обхват на дейност:

 • Чрез безвъзмездното финансиране старт-ъпите биха могли да получат възможност за минимизиране на рисковете пред своето съществуване, ускоряване процесите по разработване на конкретен продукт/услуга и последващото им успешно внедряване пазара;
 • За малките и средните предприятия в България структурираната подкрепа може да означава запазване на позицията в местен контекст, но и повишаване конкурентоспособността в национален, европейски и световен мащаб чрез стратегически инвестиции;
 • Големите предприятия биха могли да засилят своя научноизследователски и иновационен потенциал, както и да разработят/приложат съвременни технологични решения за справяне с належащи или очаквани бъдещи предизвикателства;
 • Неправителствените организации и публичните институции от своя страна биха могли да формират ценни партньорства, решавайки конкретни общностни/секторни проблеми и изграждайки разпознаваемост на своите действия;

Взимайки предвид спецификата на Вашата проектна идея, както и профилът на компанията/институцията, която представлявате, нашите консултанти ще Ви помогнат да изберете най-подходящата възможност за финансиране.

Ако пък все още се намирате в начален етап, можем да Ви съдействаме при формулирането на проектната идея така, че да отговаря на Вашите нужди, но и едновременно с това да притежава висок потенциал на реализуемост от икономическа, технологична и пазарна перспектива.

Експертите на PwC притежават богат опит с национални и европейски програми и могат да предложат пълен набор от консултантски услуги, за да откриете най-правилната платформа за реализацията на Вашия проект. 

Експертен анализ на Вашата идея

Чрез услугите си се стремим да осигурим на нашите клиенти пълен достъп до наличните данни и информационни ресурси, което би им помогнало да мобилизират усилията си в правилната посока и по оптимален начин.

Можем да изготвим подробен анализ на жизнеспособността на Вашата проектна идея по отношение на иновационния й потенциал, нивото на технологична готовност (TRL), конкурентите на пазара, съответствието й със стратегически приоритети на българско и европейско ниво, финансирани сходни проекти и т.н., за да придобиете обективна представа за нейната осъществимост и потенциал за финансиране. 

Разработване на проекти

Като член на глобалната мрежа на PwC, PwC България от години консултира както частни, така и публични клиенти при подготовката и изпълнението на проекти, съфинансирани от фондове на ЕС. PwC България участва и в изпълнението на редица публични проекти на държавни органи в България, спомагащи за осъществяването на кохезионната политика на ЕС.

Обикновено процесът по изготвяне на качествено проектно предложение отнема значително време и ресурси. Освен това, дори когато идеята Ви притежава висок потенциал, съществуват различни програмни изисквания, които трябва да бъдат взети под внимание, за да се постигне успешен резултат.

За ускоряването на процеса и минимизиране на рисковете при кандидатстването, нашият екип е на разположение да Ви съдейства при:

 • Формиране на партньорство: идентифициране, контакт и комуникация с потенциални партньори на национално, европейско или глобално ниво;
 • Структуриране и дефиниране на проектни цели, очаквани резултати, дейности, бюджет, целеви групи, времева рамка и др.
 • Подготовка на приложения и анекси, технически и административни формуляри: план за обществени поръчки, план за разплащане, комуникационна стратегия, стратегия за развитие, бизнес план, споразумение за партньорство и др.
 • Адаптиране на проектното предложение спрямо изискванията на процедурата;
 • Подаване на проектното предложение през съответната платформа;
 • Подкрепа при подготовката за подписване на договор за безвъзмездна помощ.

Нашият екип се състои от висококвалифицирани професионалисти (юристи, икономисти, финансисти и др.) с дългогодишен опит и квалификация в областта на европейски фондове, програми и проекти. Експертите ни ще Ви съдействат не само да планирате и спечелите финансиране, но и да го разходвате правомерно, ефективно и ефикасно.

Управление на проекти

Всяка програма притежава определени специфики по отношение на размера на предварителното финансиране, регулярността и методите на отчитане, управлението на плащанията, процедурите за мониторинг и контрол,  комуникацията с бенефициента и др. Макар че Европейската комисия и съответните финансиращи органи полагат последователни усилия за опростяване на отчетния процес, управлението е времеемка дейност, изискваща разбиране и постоянен фокус.

Нашите услуги в сферата на отчитането включват, но не се ограничават до:

 • Подготовка и подаване на технически доклади и доклади за напредъка;
 • Финансово управление и отчитане;
 • Обществени поръчки: подготовка, стартиране, оценка и контрол върху изпълнението;
 • Риск мениджмънт;
 • Ежедневно (day-to-day) управление.


Полезно съдържание:

PwC изготви практически насоки, съвети и отговори на често задаваните въпроси относно програмите за преодоляване на последствията от COVID-19. Вижте повече в материала по-долу:

Свържете се с нас

Орлин Хаджийски

Орлин Хаджийски

Съдружник, Данъчни услуги, PwC България

Николай Илчев

Николай Илчев

Директор, Данъчни услуги, PwC България

Тел.: + 359 894 332 921

Следвайте ни в социалните мрежи