Консултантски услуги относно програми за безвъзмездно финансиране

В PwC скъсяваме дистанцията между бизнеса и възможностите за безвъзмездно финансиране.

Консултантският ни екип притежава необходимия опит и познания да Ви съдейства при идентифицирането, разработването и управлението на проекти, финансирани от ЕС.

Програми

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ФИНАНСИРАНЕ КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА МАКСИМАЛЕН
РАЗМЕР НА БЕЗВ. ПОМОЩ
ПРОЦЕНТ НА БЕЗВ. ПОМОЩ СТАТУС
Енергийна ефективност в индустрията

- Извършване на строително-монтажни работи и демонтаж, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност

- Придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност

- Управление на проекта

- Дейности за информираност и публичност

- Одит

Няма ограничения с оглед размера на предприятието Максимален размер 200 000 евро, минимален размер – 150 000 евро (не е нужно самоучастие)   Краен срок за кандидатстване: 21.10.2022 г.
ИКТ решения и киберсигурност

- Услуги за ИКТ, дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове, мобилни приложения

- Закупуване на софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси

- Въвеждане на мерки за осигуряване на информационна и киберсигурност

- Закупуване на хардуер, необходим за работата на новите приложения

Малки и средни предприятия от всички сектори 30 000 лв. под формата на ваучер 100% Очаква се да бъде обявена през третото тримесечие на 2022 г.
Инсталиране на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

- Инсталиране в предприятията на системи за електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)

- Закупуване на машини и съоръжения

- Трудови възнаграждения и консултантски услуги

- Технологии, патенти, софтуер

Малки и средни предприятия от всички сектори 1 500 000 лв. 50% Очаква се да бъде обявена през четвъртото тримесечие на 2022 г.
Преход към кръгова  и нисковъглеродна икономика

- Въвеждане на кръгови модели на производство и въвеждане на технологии за рециклиране и повторна употреба на отпадъци

- Придобиване на машини, съоръжения и оборудване

- Консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ на ресурсната ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им

- Придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения

Малки, средни предприятия и големи предприятия от всички сектори 1 000 000 лв. 50% Очаква се да бъде обявена през първото тримесечие на 2023 г.
Повишаване на енергийната ефективност в сгради в сферата на производството, търговията и услугите

- Извършване на енергийно обследване

- Въвеждане на и сертифициране по стандарти ISO 14001, ISO 50001, EMAS, екомаркировка

- Подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни

- Подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи

- Подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни

- Използване на отпадна топлина от технологични процеси

- Подмяна на системи за осветление с по-енергоефективни

- Повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГВ

Малки, средни предприятия и големи предприятия от всички сектори 1 000 000 лв. 50% Очаква се да бъде обявена през първото тримесечие на 2023 г.
Фонд „Условия на труд“

-  Реконструкция и модернизация на съществуващи обекти

-  Внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения

-  Изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място

-  Изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда

-  Подобряване на санитарно-хигиенните условия

- Обезопасяване на машини и съоръжения

Малки, средни предприятия и големи предприятия от всички сектори

100 000 лв.

30% Отворена за кандидатстване - Текущ прием
Национален Иновационен Фонд

Разработване на иновации по научноизследователски и развойни проекти, които все още не са достигнали  до пазара.

Могат да се финансират:

-  разходи за персонал;

-  разходи за инструменти и оборудване;

-  разходи за външни услуги

-  разходи за материали и консумативи;

-  разходи за командировки в чужбина.

Малки, средни предприятия и големи предприятия от всички сектори 500 000 лв. 25-75% Ежегоден прием
Програма LIFE към Европейската Комисия - Развитие, демонстриране и разпространение на иновативни решения, технологии, методи и подходи и/или приложение на добри практики за опазване и подобряване на околната среда чрез намаляване на замърсяването и отпадъците, кръгово и ефективно използване на ресурсите Всички юридически лица до 6 000 000 евро до 60%

Ежегоден прием

Иновационен фонд към Европейската Комисия

-  Високоиновативни технологии, процеси или продукти, които притежават достатъчна степен на зрялост и имат значителен потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове

Всички юридически лица Сумата може да бъде различна в зависимост от проекта. Капиталовите разходи следва да бъдат между 2,5 млн. евро и 7,5 млн. евро до 60%

Ежегоден прием

Акселератор към Европейския Иновационен Съвет (EIC Accelerator)  - Високоиновативни продукти, услуги, технологии или бизнес модели с високо ниво на технологична готовност (TRL 5/6 и по-високо) с потенциал за създаване на нови пазари  Стартъпи, малки и средни предприятия, предприятия с до 500 служители персонал 

Безвъзмездна финансова помощ в размер до 2,5 млн. евро за научноизследователска и развойна дейност и 
капиталови инвестиции в размер до 15 млн. евро 

до 70% Текущ прием

Защо PwC?

Независимо дали сте малко или средно предприятие, голяма компания, неправителствена организация или публична институция, ние сме на разположение да Ви съдействаме.

Експертите на PwC могат да Ви консултират и насочат как ефективно да развиете и/или адаптирате идеята си към актуалните възможности за финансиране.

Разгледайте съдържанието по-долу, за да разберете как може да сме Ви полезни.


Услуги:

Идентифициране на възможно финансиране

Достъпът до финансиране може да бъде ключов за стартиране или разширяване на всеки бизнес, независимо от неговия размер, вид или обхват на дейност:

 • Чрез безвъзмездното финансиране старт-ъпите биха могли да получат възможност за минимизиране на рисковете пред своето съществуване, ускоряване процесите по разработване на конкретен продукт/услуга и последващото им успешно внедряване пазара;
 • За малките и средните предприятия в България структурираната подкрепа може да означава запазване на позицията в местен контекст, но и повишаване конкурентоспособността в национален, европейски и световен мащаб чрез стратегически инвестиции;
 • Големите предприятия биха могли да засилят своя научноизследователски и иновационен потенциал, както и да разработят/приложат съвременни технологични решения за справяне с належащи или очаквани бъдещи предизвикателства;
 • Неправителствените организации и публичните институции от своя страна биха могли да формират ценни партньорства, решавайки конкретни общностни/секторни проблеми и изграждайки разпознаваемост на своите действия;

Взимайки предвид спецификата на Вашата проектна идея, както и профилът на компанията/институцията, която представлявате, нашите консултанти ще Ви помогнат да изберете най-подходящата възможност за финансиране.

Ако пък все още се намирате в начален етап, можем да Ви съдействаме при формулирането на проектната идея така, че да отговаря на Вашите нужди, но и едновременно с това да притежава висок потенциал на реализуемост от икономическа, технологична и пазарна перспектива.

Експертите на PwC притежават богат опит с национални и европейски програми и могат да предложат пълен набор от консултантски услуги, за да откриете най-правилната платформа за реализацията на Вашия проект. 

Експертен анализ на Вашата идея

Чрез услугите си се стремим да осигурим на нашите клиенти пълен достъп до наличните данни и информационни ресурси, което би им помогнало да мобилизират усилията си в правилната посока и по оптимален начин.

Можем да изготвим подробен анализ на жизнеспособността на Вашата проектна идея по отношение на иновационния й потенциал, нивото на технологична готовност (TRL), конкурентите на пазара, съответствието й със стратегически приоритети на българско и европейско ниво, финансирани сходни проекти и т.н., за да придобиете обективна представа за нейната осъществимост и потенциал за финансиране. 

Разработване на проекти

Като член на глобалната мрежа на PwC, PwC България от години консултира както частни, така и публични клиенти при подготовката и изпълнението на проекти, съфинансирани от фондове на ЕС. PwC България участва и в изпълнението на редица публични проекти на държавни органи в България, спомагащи за осъществяването на кохезионната политика на ЕС.

Обикновено процесът по изготвяне на качествено проектно предложение отнема значително време и ресурси. Освен това, дори когато идеята Ви притежава висок потенциал, съществуват различни програмни изисквания, които трябва да бъдат взети под внимание, за да се постигне успешен резултат.

За ускоряването на процеса и минимизиране на рисковете при кандидатстването, нашият екип е на разположение да Ви съдейства при:

 • Формиране на партньорство: идентифициране, контакт и комуникация с потенциални партньори на национално, европейско или глобално ниво;
 • Структуриране и дефиниране на проектни цели, очаквани резултати, дейности, бюджет, целеви групи, времева рамка и др.
 • Подготовка на приложения и анекси, технически и административни формуляри: план за обществени поръчки, план за разплащане, комуникационна стратегия, стратегия за развитие, бизнес план, споразумение за партньорство и др.
 • Адаптиране на проектното предложение спрямо изискванията на процедурата;
 • Подаване на проектното предложение през съответната платформа;
 • Подкрепа при подготовката за подписване на договор за безвъзмездна помощ.

Нашият екип се състои от висококвалифицирани професионалисти (юристи, икономисти, финансисти и др.) с дългогодишен опит и квалификация в областта на европейски фондове, програми и проекти. Експертите ни ще Ви съдействат не само да планирате и спечелите финансиране, но и да го разходвате правомерно, ефективно и ефикасно.

Управление на проекти

Всяка програма притежава определени специфики по отношение на размера на предварителното финансиране, регулярността и методите на отчитане, управлението на плащанията, процедурите за мониторинг и контрол,  комуникацията с бенефициента и др. Макар че Европейската комисия и съответните финансиращи органи полагат последователни усилия за опростяване на отчетния процес, управлението е времеемка дейност, изискваща разбиране и постоянен фокус.

Нашите услуги в сферата на отчитането включват, но не се ограничават до:

 • Подготовка и подаване на технически доклади и доклади за напредъка;
 • Финансово управление и отчитане;
 • Обществени поръчки: подготовка, стартиране, оценка и контрол върху изпълнението;
 • Риск мениджмънт;
 • Ежедневно (day-to-day) управление.

Полезно съдържание:

PwC изготви практически насоки, съвети и отговори на често задаваните въпроси относно програмите за преодоляване на последствията от COVID-19. Вижте повече в материала по-долу:

Свържете се с нас

Орлин Хаджийски

Орлин Хаджийски

Съдружник, Данъчни услуги, PwC България

Николай Илчев

Николай Илчев

Директор, Данъчни услуги, PwC България

Тел.: + 359 894 332 921

Следвайте ни в социалните мрежи