Как организациите могат да създават стойност в свят, все по-фокусиран върху устойчивостта?

CSRD: на дневен ред е създаването на стойност чрез ESG

pwc csrd is resetting the esg value-creation in cee

Директивата на ЕС за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD) бе публикувана през декември 2022 г. За някои компании тя ще е приложима през финансова година 2024. CSRD ще засегне около 50 000 компании, които са регистрирани на регулиран пазар в ЕС или имат значителна дейност в региона. Тази регулация ще изисква от компаниите да докладват повече за устойчивостта отколкото която и да е друга регулация до момента.

Отчетността е крайният отговор на изискванията в Директивата. Основният въпрос, който трябва да си зададат бизнес лидерите, обаче е "Как организицията, която ръководя, може да създава стойност и дори да ускори развитието си в свят, все по-фокусиран върху устойчивостта?

Нулеви нетни емисии? Декарбонизация? Създаване на "зелени" продукти и услуги? Проекти за кръгова икономика или други аспекти на отговорното бизнес управление? Най-практичният начин, по който бизнес лидерите следва да разглеждат CSRD, е чрез призмата на възможностите, които устойчивостта предлага - а не като задължение.

CSRD е много повече от Директива за отчетност - това е инициатива, която засяга много функции в организациите и обещава да донесе редица промени и нови хоризонти. Директивата насърчава по-цялостен и структуриран подход към стратегическото планиране и устойчивата трансформация. Засягайки над 50 000 организации по света, CSRD цели да бъде катализатор за промяна в начина, по който компаниите ръководят бизнеса си. PwC помага на клиентите не само с отчитането, но и с това да преобразуват своите операции, за да отговорят на дългосрочните изисквания от страна на регулаторните органи и на пазара. Свържете се с нас и нашите консултанти, за да предоставим по-подробна информация относно това как Директивата може да окаже влияние върху Вашия бизнес.

Албена Маркова, съдружник и ръководител на платформата за устойчивост на PwC в Централна и Източна Европа

Бизнес лидерите трябва да мислят не само за въпросите, които ще осигуряват съответствие с Директивата, но и да насочат стратегиите си към ключовите аспекти от устойчивия преход, които могат да доведат и до по-добри финансови резултати.

Този подход изисква от служителите на ръководни позиции да направят 4 промени в начина, по който управляват бизнеса: да включат темата за устойчивостта в стратегията си, да отчетат влиянието на организациите си върху заобикалящата ги среда, да подобрят процеса по взимане на решения и да генерират по-полезни данни, които да стоят в основата на останалите действия. Прочетете повече в статията за CSRD от глобалната мрежа на PwC.

CSRD накратко

Какво е CSRD?

Директивата на ЕС за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD) на ЕС е регулация, чиито изисквания съвсем скоро влизат в сила. Организациите ще бъдат задължени да представят обширен и детайлен отчет за устойчивостта на бизнеса си и произтичащите от нея стратегически последици. Тези отчети следва да се извършват спрямо европейските стандарти за нефинансово докладване (ESRS).

ESRS са стандарти за докладване за устойчивост в рамките на ЕС, които обхващат множество екологични, социални и управленски (ESG) теми - вкл. изменението на климата, биоразнообразието, веригата на доставки, правата на човека и др. Основната цел на ESRS е да даде възможност на компаниите да представят резултатите си за устойчивостта по улеснен и логически структуриран начин. Стандартите са ключова част от CSRD, като към момента са публикувани 12 от тях, а други са в процес на подготовка.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Кои компании са засегнати?

Всички организации, които са регистрирани на регулиран пазар в ЕС, или нерегистрирани компании над определен размер - вкл. дъщерни дружества на компании с централни офиси извън ЕС. Очаква се CSRD да засегне около 50 000 организации по света, вкл. 10 000 компании, базирани извън ЕС, от следните категории:

  • Компании с ценни книжа, регистрирани на регулиран пазар в ЕС (с някои изключения като "микропредприятия")
  • Нерегистрирани компании в ЕС с определен размер (вкл. дъщерни дружества на компании, с централни офиси извън ЕС, които могат да бъдат обхванати от консолидираните отчети на компаниите-майки) 
  • Компании-майки в ЕС, които не са листнати на борсата, но притежават активи над определен размер [1]

[1] CSRD засяга компаниите, ако те надвишават два от следните три прага: общ актив от 20 млн. евро, приходи от 40 млн. евро и средно 250 служители през финансовата година на две поредни балансови дати.

Какво се изисква?

Компаниите трябва да оценят съществеността на всяка от темите за устойчиво развитие в своите вериги на стойност (накратко - всички аспекти, свързани с дейността на компанията). След това трябва да се набележи кои от всички над 1000 специфични показателя е необходимо да се оповестяват.

Допълнително ще следва да бъдат оповестени нечислови данни като напр. как корпоративната стратегия адресира възможностите и рисковете, свързани с устойчивото развитие на компанията. В крайна сметка, цялата информация, представенa в доклада, трябва да бъде потвърдена от независим одитор.

Кой носи отговорност?

Целият ръководен екип в организацията – гл. изпълнителен директор, финансов директор, гл. директор по сигурността, гл. информационен директор. Надзорният съвет и одит комитетът трябват да проследяват процеса по отчитане.

Какъв е графикът за въвеждане на CSRD?

Организации, които сега са обект на Директива за нефинансово отчитане (NFRD), ще трябва да следват CSRD за финансовите години, започващи на или след 1 януари 2024 г. (подаване на отчети през финансовата 2025 г.).

Timeline for CSRD coming into effect

Услуги

В PwC имаме необходимата експертиза да подкрепим клиентите си да създават стойност чрез CSRD и постигнат по-добри бизнес резултати.

Нашите професионалисти от Централна и Източна Европа работят в тясно сътрудничество с глобалната мрежа на PwC. Екипът ни включва над 460 CSRD експерти от 27 държави в региона, както и други специалисти, които могат да допринесат с различна перспектива в широкия спектър от изисквания на CSRD:

  • Стратегически знания и опит в областта на климатичните промени, устойчивост на веригите на доставки, кръговата икономика, биоразнообразието
  • Анализ на пропуските, необходимите действия и управление за постигане на съответствие с CSRD/ESRS
  • Определяне на  обхвата и подготовка на CSRD доклади
  • Стратегическо управление на човешките ресурси

В PwC работим с най-новите технологии и дигитални решения. Благодарение на ключовите ни партньорства със Salesforce, Microsoft, Oracle и SAP събираме, анализираме и представяме информацията така, че бизнес лидерите да могат вземат обосновани решения.

Подхождаме с гъвкавост и индивидуален подход към всеки клиент. Използваме нашия опит, за да предоставим на клиентите детайлни препоръки за устойчиво развитие спрямо актуалните процедури, регулации и методологии.

Свържете се с нас

Албена Маркова

Албена Маркова

Съдружник, Консултантски услуги, PwC България

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Следвайте ни в социалните мрежи

Полетата, маркирани с *, са задължителни

Hide