ESG Awards 2024

Конкурс на PwC за устойчиви бизнес практики и ефективни ESG стратегии

За конкурса

Конкурсът „ESG Awards” има за цел да отличи устойчиви бизнес практики и ESG стратегии. Отличието „ESG Award” се присъжда на организации, които прилагат ефективна ESG стратегия, предлагат иновативни продукти и услуги с положително въздействие върху околната среда и провеждат успешни информационни и промоционални кампании в областта на устойчивото развитие.

Отличието включва и специална категория „Лидер в устойчивото развитие” за личности, които инициират, следват и подкрепят отговорни бизнес практики.

Конкурсът се провежда за трета поредна година.

 

wood and lake nature

Кой може да участва?

В категории „Стратегия“, „Иновации“ и „Образователна програма“ могат да участват български и чуждестранни организации, опериращи на територията на Република България, без значение от големината и типа им (микропредприятие, МСП, НПО, браншови организации и др.).

В категория „Иновации“ освен установени компании могат да участват и стартъпи (start-ups).

В категория „Лидер в устойчивото развитие“ могат да участват само физически лица, свързани с ESG дейностите на организации, опериращи на територията на Република България.

two colleagues talking in a green background

Защо да участвам?

Засилване на доверието към Вашата организация и нейната ESG стратегия

Покажете на клиенти, бизнес партньори и инвеститори, че се стремите към отговорно управлениe на Вашия бизнес. С отличието „ESG Award“ ще затвърдите своята дългосрочна цел – постигане на устойчиви резултати в полза на околната среда и обществото, като в същото време ще получите признание за вложените усилия и постигнатите резултати в областта на корпоративната устойчивост.

 

Популяризиране на победителите

Победителите в конкурса „ESG Awards“ ще бъдат обявени както на официалната страница на Организатора (PwC), така и в каналите на официалния медиен партньор на конкурса – Капитал. По този начин ще имате възможност да представите пред по-широка аудитория своята стратегия, иновация, програма или друга дейност, свързана с ESG, и да ги популяризирате допълнително.    

Отличието „ESG Award“ се присъжда в 4 основни категории - „Стратегия“, „Образователна програма“, „Иновации“ и „Лидер в устойчивото развитие“. 

Категория „Стратегия“ е разделена на 3 секции (Е - Околна среда, S - Устойчиви социални политики, и G - Отговорно управление) и включва общо 8 подкатегории. 

Повече информация за всяка категория може да видите по-долу.

Категория „Стратегия - Е, Околна среда“

Действия, свързани с промените в климата

В категорията ще се разглеждат стратегии, проекти и постижения, насочени към предотвратяване и смекчаване на съществените отрицателни въздействия по отношение на климатичните промени и глобалното затопляне, вкл. планове за адаптация към климатичните промени.

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2024 или 2025 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК

 

Намаляване на индустриалното замърсяване

В категорията журито оценява стратегии, проекти и постижения, насочени към предотвратяване на съществените отрицателни въздействия по отношение на замърсяването на въздуха, водите и      почвите, вкл. планове на организацията да промени своя бизнес модел в съответствие с необходимостта индустриалното замърсяване да се намали значително или да се сведе до нула. 

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2024 или 2025 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК

Съхраняване на водните и морските ресурси

В категорията ще се разглеждат стратегии, проекти и постижения, насочени към предотвратяване на съществените отрицателни въздействия по отношение на водните и морските ресурси,                     
резултатите от тези действия, както и намаляването на потреблението на вода. 

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2024 или 2025 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК

Опазване на биоразнообразието

В категорията журито оценява стратегии, проекти и постижения, насочени към предотвратяване на съществените отрицателни въздействия по отношение на биологичното разнообразие и екосистемите, вкл. планове на организацията да промени бизнес модела си в съответствие с планетарните граници  на биосферата.

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2024 или 2025 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК

Преход към кръгова икономика

В категорията ще се разглеждат стратегии, проекти и постижения, насочени към предотвратяване на съществените отрицателни въздействия, произтичащи от използването на първични суровини, вкл. планове на организацията да промени своя бизнес модел в съответствие с принципите на кръговата икономика.

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2024 или 2025 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК

Категории „Стратегия - S, Устойчиви социални политики“ & „Стратегия - G, Отговорно управление“

Грижа за служители, косвено или пряко свързани с организацията

В категорията журито оценява стратегии, проекти и постижения, насочени към предотвратяване на съществените отрицателни въздействия по отношение на работната сила на една организация, както и върху служителите в нейната верига на стойност, пряко или косвено свързани с нейните бизнес взаимоотношения, продукти или услуги.

В конкурса могат да бъдат представени стратегии или проекти, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2024 или 2025 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК

Ангажираност към заинтересованите страни

В категорията ще се разглеждат стратегии, проекти и постижения, насочени към предотвратяване и смекчаване на съществените отрицателни въздействия върху местната общност, както и върху потребителите на услугите и продуктите на организацията, вкл. мерки на организацията да гарантира правата на местните общности и потребителите си.

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2024 или 2025 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК

Отговорно управление и вътрешни обучения

В тази категория журито оценява стратегии, проекти и постижения, насочени към реализиране и насърчаване на отговорното и открито корпоративно управление и бизнес поведение, вкл. планове за обучения на служителите относно отговорното корпоративно управление.

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2024 или 2025 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК

Други категории

Иновации

В категорията журито оценява иновативни решения, насочени към устойчиво развитие и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Членовете на журито ще оценяват продукти, услуги, технологии и процеси, които вече са представени и/или въведени или са готови да бъдат пуснати на световния, европейския или българския пазар през 2024 - 2025 г. 

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК

Образователна програма

Наградата в тази категория може да бъде присъдена на организация, която провежда образователна кампания, програма или инициатива с цел повишаване на информираността за ESG.

Конкурсът обхваща програми, осъществени през последните две години или подготвени за  реализация през 2024 или 2025 г.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК

Лидер в устойчивото развитие

Специалната награда „Лидер в устойчивото развитие” се присъжда на физическо лице, което е осъществило най-впечатляваща промяна в областта на устойчивото развитие в организацията,              в която работи; или е предложило и/или осъществило иновативно решение в областта на зелената трансформация.

Отличието се присъжда като признание за индивидуални заслуги в подкрепа на устойчивото развитие.

В тази категория отличието е само за физически лица.

Може да прегледате въпросите от формуляра за кандидатстване ТУК.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК

Прегледайте въпросите от формулярите за кандидатстване:

{{filterContent.facetedTitle}}

Имате нужда от допълнителна информация? По-долу ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси.

Кой може да участва в конкурса?

Участието в конкурса е насочено към всички заинтересовани юридически лица и организации, чиито цели или дейности подпомагат развитието на ценности, свързани с ESG, включително, но не само търговски дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел, публични дружества, регистрирани предприятия на българската фондова борса, частни предприятия, включително стартъпи (start-ups), както и предприятия, които са част от фондове за дялов капитал, финансови институции, асоциации, и други неправителствени организации, регистрирани на територията на Република България.

Физически лица могат да кандидатстват само в категория „Лидер в устойчивото развитие“.

Каква информация трябва да включва кандидатурата?

Препоръчваме да подготвите кандидатурата си за участие, като включите ясна и конкретна информация, позоваваща се на данни, резултати и постижения. Отговорете на поставените въпроси и прикачете подробни допълнителни файлове, където е необходимо. Задължително посочете на коя страница се намира доказателствената информация в тези файлове.

Имайте предвид, че предоставената от Вас информация няма да бъде взета предвид освен ако не успява пряко, изцяло и убедително да докаже Вашите постижения по определената тема. Предоставената количествена информация ще се разглежда с приоритет.

В тази връзка препоръчваме кандидатурата да бъде изготвена от експерти във Вашата организация, които се занимават с корпоративна устойчивост (ESG) или друга релевантна сфера спрямо категорията на кандидатстване.

Наблюденията от предишните издания на конкурса показват, че кандидатурите, подготвени и подадени от експерти в организациите, успяват най-ясно и задълбочено да представят проектите, стратегиите и постигнатите резултати и успехи.

Кой е препоръчително да подготви и подаде кандидатурата?

Кандидатурата трябва да съдържа ясна и конкретна информация, позоваваща се на данни, резултати и постижения за съответните проекти. В тази връзка препоръчваме кандидатурата да бъде изготвена от експерти във Вашата организация, които се занимават с корпоративна устойчивост (ESG) или друга релевантна сфера спрямо категорията на кандидатстване.

Наблюденията от предишните издания на конкурса показват, че кандидатурите, подготвени и подадени от експерти в организациите, успяват най-ясно и задълбочено да представят проектите, стратегиите и постигнатите резултати и успехи.

Къде мога да прочета въпросите за всяка категория?

Формулярите с въпросите за всяка категория може да прочетете на тази страница.

Допълнително може да изтеглите всеки файл и да го разпечатате.

Какви стратегии, иновации и образователни програми ще бъдат разглеждани от журито?

Може да подадете:

Стратегии за ESG:
- свързани с намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда (напр. чрез намаляване на емисиите на парникови газове, намаляване на потреблението на енергия, намаляване на потреблението на вода, намаляване на нивото на замърсяване или генериране на други вредни отпадъци, опазване на биоразнообразието или чрез насърчаване на прилагането на модели на кръгова икономика). 
- свързани със заинтересованите страни, вкл. дейности за служители (напр. в областта на премахване на неравенствата в заплащането или други неравенства или дискриминация), подкрепа на местните общности и защита на интересите на клиенти, изпълнители, инвеститори и други.     

В конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години; или подготвени за внедряване през 2024 или 2025 г. 

Иновативни ESG решения, насочени към устойчиво развитие и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Ще бъдат оценявани продукти, услуги, технологии и процеси, които вече са представени и/или въведени или са готови да бъдат пуснати на българския, европейския или световния пазар през 2024 - 2025 г. 

Образователни кампании, програми или инициативи, които целят повишаване на информираността в областта на ESG, осъществени през последните две години или подготвени за реализация през 2024 или 2025 г.

 

 

 

 

Мога ли да кандидатствам в повече от една категория?

  • Всички предприятия и организации, регистрирани в България, могат да кандидатстват за отличието „ESG Award“ едновременно във всички четири категории: Стратегия, Иновации, Образователна програма, Лидер в устойчивото развитие.
  • Асоциации, фондации и организации в обществена полза, чиято цел е да работят за устойчиво развитие, могат да кандидатстват за отличието „ESG Award“ само в категория „Образователна програма“.
  • Физически лица могат да кандидатстват само в категория „Лидер в устойчивото развитие“

 

Мога ли да участвам с проект, с който съм кандидатствал в предходното издание?

Може да кандидатствате със същия проект само ако той не е спечелил отличието "ESG Awards" в предходното издание на конкурса.

Какво означава терминът „иновативен подход“?

Под „иновативен подход“ се разбира разработване на нови продукти, услуги, технологии или процеси, използвани или с възможност за прилагане в съответната бизнес дейност, които са насочени към постигане на съответствие с нови изисквания или адресиране на пазарни потребности.

 

Има ли такса за участие в конкурса?

Не, участието в конкурса е безплатно и е отворено за всички заинтересовани лица, които попълнят правилно формата за участие на сайта на pwc.bg преди крайния срок.

Кога е крайният срок за кандидатстване?

Крайният срок за подаване на кандидатури е 31 юли 2024 г. до 23:59 ч. Кандидатури, изпратени след тази дата, няма да бъдат разглеждани.

Как ще бъдат оценявани кандидатурите?

Кандидатурите ще бъдат представени за оценка на журито, съставено oт независими експерти в областта на ESG, финансовите пазари, науката, бизнеса и представител на медийния партньор на Конкурса. Информация относно членовете на журито ще бъде достъпна на уебсайта на Конкурса.

Къде мога да прочета правилата на конкурса?

Правилата на конкурса „ESG Awards“ можете да намерите тук.

 

Къде мога да прочета политиката за поверителност?

Политиката за поверителност на конкурса „ESG Awards“ може да намерите тук

Кога ще бъдат обявени резултатите от конкурса?

Резултатите ще бъдат обявени на официална церемония, която ще се състои през есента на 2024 г.

Предишни издания на конкурса: - 2 items


Организатор:

PwC logotype

Медиен партньор:

capital media logo

Партньори:

Green finance and energy centre
Sofia University

Свържете се с нас

Велина Йосифова

Велина Йосифова

Мениджър Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 333 234

Лиляна Динкова

Лиляна Динкова

Експерт Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 332 935

Следвайте ни в социалните мрежи