Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Бизнес консултиране

Независимо дали се нуждаете от съдействие за извеждане на стратегията, за трансформиране на операциите, финансите и работната сила в организацията Ви или за дигитализация на бизнеса, бизнес консултантите на PwC България ще са до Вас по време на целия път на промяната, ще Ви помогнат да направлявате Вашата организация в правилната посока и да постигнете целите си.
Ние помагаме на клиентите си да намерят отговори на най-важните въпроси за бъдещата посока на бизнеса си и да набележат ясен и собствен път за постигане на целите си.
От какво съдействие имате нужда?

Услуги:

Стратегическо консултиране

Ние помагаме на клиентите си да разработят или обновят и променят своята стратегия, цялостно за организацията или в различна област на бизнеса, в отговор на нови пазарни, оперативни и организационни предизвикателства. Съдействаме при приоритизирането на стратегическите цели, при определянето на необходимите действия за най-оптималното им постигане и при създаването на целевия оперативен модел, подпомагащ осъществяването на корпоративната стратегия. Разработваме стратегии за навлизане на нови пазари, за използването на различни канали за продажби, за навлизането в нови клиентски сегменти и развиването на нови продуктови категории.

Гарантираме разгръщане и изпълнение на стратегията на организацията чрез изграждане на показатели за измерване на постигането на стратегически цели, т.е. чрез активно управление на ефективността в организацията.

Услуги:

 • Разработване на корпоративна стратегия, вкл. по отношение на пазари, сегменти, канали, потребителско преживяване
 • Разработване на стратегии в различни направления:

- бранд и маркетинг стратегии

- пазарни стратегии

- стратегии в областта на снабдяването

- стратегии в областта на веригата на доставките

- стратегии за работната сила

 • Съдействие при навлизане на пазара и избор на локация за установяване на операции
 • Разработване на рамка за управление на представянето на организацията:

- създаване на процеси за управление на представянето

- избор на ключови показатели за ефективност (KPIs), управление на представянето чрез цели и ключови резултати (OKRs) и създаване на процеси по дългосрочно планиране

- разработване на управленска отчетност и анализи, подпомагащи вземането на решения

Консултиране относно бизнес операции

Ние помагаме на клиентите си да подобрят вътрешните си операции и представянето си във веригата на създаване на стойност. Бизнес операциите обхващат широк спектър от дейности и процеси в рамките на организацията, като се започне от продажби и маркетинг, верига на доставките, снабдяване и поръчки, производство, аутсорсинг, управление на активи.

Ние ще ви съдействаме да направите бизнес операциите си по-ефективни чрез увеличаване на ръста на приходите, оптимизиране на разходите или намаляване на излишъците, правейки вашата организация по-ефикасна, ефективна и гъвкава.

Услуги:

 • В областта на растеж на приходите:

- управление на клиентите и увеличаване на продажбите, оптимизиране на каналите за продажби

- управление на рентабилността/ ценообразуване/ управление на промоции/ управление на продуктовото портфолио

 • Управление на веригата за доставки:

- управление на логистични и складови операции

- управление на запасите

 • Управление на доставки и поръчки:

- управление на доставчици / съдействие при сключване на договори с доставчици: изготвяне на искания за информация (RFI), искания за оферти (RFQ), оценка на офертите на база предварителни критерии, водене на преговори, основани на факти

- трансформация на процеса за поръчки (организация, процеси, ключови показатели за ефективност (KPIs))

 • Управление на аутсорсинг дейности:

- изготвяне на бизнес обосновки за преминаване от вътрешни дейности към аутсорсинг услуги

- организиране на центрове за споделени услуги и оптимизация на процесите, свързани с тях

 • Управление на производството:

- производствено планиране

- подобряване на разпределението на активите и инвестициите

 • Управление на активи:

- управление на жизнения цикъл на производствените активи

- управление на инвестициите (оценка на възвръщаемостта на инвестициите (ROI) и управление на поръчките)

 • Подобряване на производителността:

- реинженеринг и оптимизация на процеси, намаляване на разходите

Консултиране в областта на финансите

Ние помагаме на клиентите си да оптимизират финансовата си функция, финансовите и счетоводните процеси, да намалят времето за месечно приключване, да подобряват процесите на консолидация и да структурират оптимален процес за управленска отчетност според специфичните нужди на организацията.

Екипът ни от експерти има богат опит в структурирането на най-подходящия подход за въвеждане на промени във финансовата функция. С наша помощ Вашият финансов екип ще подобри контрола, разходите и ефективността, което ще се отрази пряко върху изпълнението на бизнес стратегията Ви.

Услуги:

 • трансформация на финансовата функция
 • създаване на процеси по бюджетиране и прогнозиране
 • оптимизация на процеса за месечно приключване
 • методи за себестойност и подобряване на рентабилност
 • оптимизиране на оборотния капитал
 • управление на паричните потоци
 • оптимизиране на разходите
 • изграждане на управленска отчетност

 

Консултиране в област "Човешки ресурси"

Ние помагаме на клиентите си да реализират потенциала на своите служители. Оказваме съдействие по отношение на всички елементи от управлението на човешките ресурси: от планиране на работната сила, през създаване на стратегии за привличане на таланти, определяне на добавената стойност, която работодателят предоставя на служителите, разработване на планове за обучение и развитие, оценка на длъжностите и изграждане на грейдинг структура, създаване на системи за оценка на представянето.

Нашият екип може да Ви съдейства за осъществяването на амбициозни инициативи за организационно преструктуриране и промяна на корпоративната култура. Чрез оптимизиране на функцията „Човешки ресурси“ и основните процеси в областта на управлението на човешки ресурси, ние подпомагаме цялостно организацията.

Услуги:

 • стратегическо планиране на работната сила
 • стратегии за привличане на таланти
 • центрове за оценка и развитие на ключов персонал
 • организационно (пре)структуриране
 • проектиране на система за класификация
 • оценка на длъжностите и изграждане на грейдинг структура
 • анализ на възнагражденията, създаване и оптимизиране на бонусни схеми
 • създаване и оптимизиране на системата за оценка на представянето
 • диагностика и промяна на корпоративната култура
 • диагностика и оптимизация на функцията „Човешки ресурси“ и процесите в областта на управлението на човешки ресурси

Консултиране относно дигиталните решения и технологии

Ние помагаме на клиентите си да създават интегрирани и цялостни дигитални решения в отговор на най-сложните бизнес предизвикателства. Чрез дигитална трансформация променяме начина, по който вашата компания работи с оглед на основните бизнес дейности, било то производство, операции или продажби.

Технологиите са важен фактор за бизнес трансформацията. За да извлекат клиентите ни стойност от инвестициите в технологии, ние обединяваме уменията си за усъвършенстване на бизнес процеси със знанията си по отношение на IT стратегии, IT архитектура и дизайн, корпоративните приложения, управлението на доставчици на ИТ услуги, управлението на проекти и управлението на IT операции.

Услуги:

 • Дигитални трансформации:

- създаване на иновативни дигитални бизнес модели и анализиране на техния потенциал

- съдействие за изграждане на култура, насочена към иновации, в организацията и създаване на процеси за управление на иновации

- въвеждане на дигитални решения в организацията (в областите на маркетинга, обслужването на клиентите, административните функции, операциите и IT)

 • Технологично консултиране:

- създаване и преглед на IT стратегия

- съдействие при избор на доставчик / внедрител на корпоративни приложения (ERP, CRM, SRM, BI, HCM решения)

- управление на проекти и оценка на качеството

- управление на IT операции

 • Бързо прототипиране на продукти и услуги:

- модернизиране на съществуващи и създаване на нови продукти и услуги, използвайки методите на „Design Thinking” и „Customer-focus”.

Консултиране в областта на публичния сектор

Работим съвместно с различни администрации, за да предоставим практически, работещи и иновативни решения, които играят важна роля за разрешаването на належащите въпроси и предизвикателства, пред които те всекидневно са изправени. Областите, в които работим усилено, са: икономическо развитие (привличане на ПЧИ, разработване на секторни политики и др.); реформи в публичната администрация; енергетика; образование; устойчивост (зелени обществени поръчки, умни и зелени градове); електронно управление; финансови инструменти и публични финанси.

Услуги:

 • разработване на стратегии на национално или общинско ниво, включително детайлизиране на планове за изпълнението им
 • създаване/оптимизиране на процесите/структурата на управление, вкл. проектиране на нови органи за управление и подпомагане на започване на дейността им
 • създаване/оптимизиране на рамки за измерване на ефективността на административни инициативи и мерки
 • разработване/оптимизация и дигитализация на административни процеси и услуги
 • разработване на финансови мерки и финансови инструменти, които подпомагат стратегии на национално ниво
 • разработване и изпълнение на секторни политики и програми в областите на: икономическо развитие, реформи в публичната администрация, енергетика, образование, устойчивост, електронно управление, финансови инструменти и публични финанси
 • внедряване на дигитални решения
 • управление на кризи

Свържете се с нас

Албена Маркова

Албена Маркова

Съдружник, Консултантски услуги

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Божидар Нейчев

Божидар Нейчев

Съдружник, Ръководител сделки

Следвайте ни в социалните мрежи