Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Консултации по сделки

Ние помагаме на различни организации да осъществяват успешни сделки и да създават стойност посредством сливания, придобивания, продажби, привличане на финансиране и преструктуриране. Ние работим с Вас, нашите клиенти, като Ви съдействаме да разработите най-подходящата стратегия преди сделката, да идентифицирате проблеми и параметри за преговори по време на сделката и да реализирате промени, които водят до синергии и подобрения след сделката.
Независимо в кой етап на развитие е Вашият бизнес, нашият фокус върху запазване и увеличаване на стойността ще Ви помогне да сте успешни във всеки един момент и през целия процес на всеки етап от сделката.
От какво съдействие имате нужда?

Корпоративни финанси

Сливания и придобивания

Ние можем да Ви помогнем, когато органичният растеж не отговаря в достатъчна степен на Вашите бизнес потребности или бихте искали да продадете активи, които не са ключови за Вашия бизнес. Mожем да Ви съдействаме да получите достъп до нови пазари, активи, технологии, персонал, интелектуална собственост и източници на финансиране. Ние можем да Ви подпомогнем и при преструктуриране на активите на Вашия бизнес посредством продажба на неефективни активи или части, които не са ключови за бизнеса.

Предлагаме пълен набор от услуги, свързани със сливания и придобивания, финансови консултантски услуги във всички сектори на индустрията, от придобивания до привличане на финансиране. За всяка сделка можем да предоставим пълния набор от услуги на PwC - включително дю дилиджънс, данъчни и правни съвети.

Привличане и управление на дълг и капитал

Ние консултираме нашите клиенти по всички аспекти от процеса на привличане на финансиране под формата на дълг или капитал, като помагаме на кредитополучателите и акционерите да постигнат своите финансови цели. Ние съдействаме по време на целия процес - от етапа на привличане на финансиране във връзка със реализиране на стратегия за растеж, рефинансиране на съществуващ дълг, създаване на стойност за акционерите чрез рекапитализиране или консултиране и набиране на капитал в ситуации, свързани с финансови затруднения.

 

Транзакции

Дю дилиджънс

Дю дилиджънс услугите включват внимателно проучване на текущото състояние на дадена компания и идентифициране на възможностите и рисковете, свързани с планирана транзакция. Качественият дю дилиджънс дава възможност на потенциалния инвеститор както да оцени обективно състоянието на компанията, така и да планира подходящата времева рамка за своите инвестиции. Дю дилиджънсът може да бъде използван и като силен инструмент в преговорите.

Услугите, които предоставяме в тази област, включват:

 • Дю дилиджънс за целите на купувача – Финансовият дю дилиджънс осигурява комфорт както на корпоративните, така и на финансовите инвеститори, като предоставя анализ и потвърждаване на направените финансови, пазарни, оперативни и стратегически допускания. Разглеждат се историческите финансови резултати на бизнеса, за да се формират очаквания за неговото бъдещо представяне и да се потвърди, че няма неизяснени финансови рискове. В допълнение, анализът отразява широките ни познания и задълбочено разбиране на секторните и бизнес фактори, които могат да повлияят върху резултатите на компаниите.
 • Дю дилиджънс за целите на продавача – обикновено включва изчерпателен анализ на бизнеса, обект на сделка. Анализът се изготвя в ранната фаза на процеса на продажба за целите на продавача. Той предоставя подробна информация за историческото представяне на бизнеса в комбинация с независима гледна точка относно устойчивостта на бъдещите бизнес планове и прогнози. Този тип анализ помага на бизнеса да се подготви за сделка и спомага за оптимизиране на процеса по  продажба.
 • Пазарен анализ / дю дилиджънс помага на стратегическите инвеститори и фондовете за частен капитал да придобият задълбочено разбиране относно текущите и прогнозните финансови резултати на компанията и да идентифицират възможния потенциал и рискове за бизнеса

Съдействие относно преговори по договора за покупко-продажба

При всяка сделка договорът за покупко-продажба (SPA) обобщава резултатите от преговорите по основните търговски и ценови параметри. Купувачите и продавачите стават все по-умели в стремежа си да увеличат стойността по дадена сделка по време на процеса на преговори и подписване на договора за покупко-продажба.

Нашият екип предоставя експертно съдействие по време на всеки един етап от сделката - от предварителната фаза и разговори до съдействие по приключването й. По време на предварителната фаза нашият екип съдейства при идентифицирането и уточняването на въпроси относно стойността, като цената и механизма по приключване на сделката, за да подпомогне клиента в преговорите. След подписване на SPA екипът ни съдейства за запазване или генериране на стойност чрез изпълнение на механизъмa за приключване на сделката, заложен в SPA.

Анализиране на финалните финансови отчети при приключване на сделката

Повечето от сделките, по които работим, използват механизъм за коригиране на покупната цена посредством изготвянето на финални финансови отчети към датата на приключване на сделката. Въпреки че принципите зад този механизъм изглеждат прости, често те са източник на конфликт, тъй като страните интерпретират различно договора за покупко-продажба (SPA) или имат противоположни мнения относно дадено счетоводно третиране, което влияе върху стойността на сделката.

Ние помагаме на клиентите ни да предвиждат и да решават проблеми, възникнали от анализа на финалните финансовите отчети при приключване на сделката, и да постигнат търсения благоприятен резултат.

Оценки

Описание

Нашият екип може да Ви помогне да разберете истинската стойност на Вашия бизнес, акции или активи в контекста на Вашите транзакции, стратегически решения, финансово отчитане, спорове, данъчно планиране или групово преструктуриране.

За да разберете стойността на даден актив или бизнес и какво всъщност определя тази стойност, е нужно да се доверите на опитни експерти по оценяване. Ние разглеждаме въпросите както от търговска, така и от секторна гледна точка и ще Ви предоставим независим оценителски съвет, който ще Ви подготви да погледнете по нов начин на бизнеса и ще подпомогне корпоративното управление.

Услуги

Ние съдействаме на нашите клиентите при:

 • Изготвяне и преглед на предпроектни проучвания
 • Оценки на бизнеса и собствения капитал
 • Оценки на имоти, машини и съоръжения и тестове за обезценка
 • Бизнес планиране, включително идентифициране на ключовите фактори за развитието на бизнеса и анализ на прогнозите
 • Финансово моделиране и прегледи на модели
 • Оценки на опции и други финансови инструменти
 • Разпределение на покупната цена

Услуги, свързани с оздравяване на бизнеса („BRS”)

Описание

Нашият BRS екип предоставя консултантски услуги на кредитори, компании и физически лица в затруднено финансово положение. Ние работим с професионалисти от цялата мрежа и микс от услуги на PwC – данъчни експерти, одитори и консултанти в различни направления (HR, IT и операции), за да гарантираме, че предоставяме специализирани знания и опит, релевантни спрямо всяка конкретна ситуация, които ще подпомогнат клиента да вземе правилните решения.

Независим преглед на бизнеса

В случай, че дадена компания показва незадоволителни резултати или е в затруднено положение или криза, ние можем да предоставим професионални услуги по независим преглед на бизнеса както за целите на външни заинтересовани страни (финансови инвеститори или кредитори), така и за целите на самия бизнес. Нашият анализ предоставя оценка на жизнеспособността на компанията и може да се използва като платформа за намиране на решения относно бъдещото на бизнеса сред заинтересованите страни (кредитори, мениджмънт, акционери и др.).

Основни дейности:

 • Преглед на историческото представяне на бизнеса и прогнозите за неговото бъдещо развитие
 • Преглед на текущото финансово състояние и прогноза за краткосрочната ликвидност
 • Съдействие на дадена компания при идентифициране на причините за нейното незадоволително представяне и остойностяване на потенциалните ефекти  
 • Предоставяне на кредиторите на ясен поглед върху затруднената или кризисна ситуация в дадена компания
 • Определяне на потенциални възможности за подобряване на затруднената ситуация и/или преодоляване на кризата, които да са достъпни за заинтересованите страни
 • Определяне на предпоставки за дългосрочната жизнеспособност на бизнеса при текущите пазарни условия

 

Оптимизиране на оборотния капитал

По време на ликвидни кризи ние сме на разположение да съдействаме на ръководството на компанията да предложи, управлява и прилага т.нар. „бързи решения“ за освобождаване на средства, заключени в оборотния капитал. Нашите експерти имат богат опит в оптимизирането и управлението на оборотен капитал в редица индустрии.

Основни дейности:

 • Освобождаване на “заключени“ средства в различни компоненти на оборотния капитал - „цикъл на обращаемост на паричните средства“
 • Изготвяне на сравнителен анализ на параметрите на оборотния капитал на дадена компания спрямо група подобни компании и идентифициране на възможностите за оптимизация (бенчмаркинг)
 • Извършване на диагностичен преглед с цел идентифициране на „бързи решения“ и по-дългосрочни възможности за оптимизиране на оборотния капитал
 • Прилагане на дългосрочни мерки за подобряване на ликвидността

Финансово преструктуриране

В случай, че компанията осъзнава причините за влошаване на резултатите и представянето й или кризата, в която се намира, тя може да реагира, като подготви и впоследствие приложи необходимите мерки. Доколкото ситуацията позволява финансово преструктуриране, ние сме на разположение да съдействаме при разработването и изпълнението на плана за преструктуриране.

Нашите експерти помагат на компаниите да намерят алтернативни опции за рефинансиране на съществуващия дълг, да създадат план и осъществят преструктуриране на баланса на компанията, да оптимизират капиталовата структура и да идентифицират нови възможности за финансиране

Отделяне или прекратяването на дейността на части от бизнеса

Ако Ваш дъщерен бизнес, независима част от бизнеса, клон или марка постига незадоволителни резултати, ние сме на разположение да Ви помогнем да възстановите оптималната им стойност. Нашите експерти работят с Вас за идентифициране на проблемите, анализ на наличните опции и съдействие при прилагането на избрания подход (напр. продажба, оздравяване и продажба, или прекратяване на дейността). Можем да Ви помогнем да идентифицирате и управлявате рисковете, присъщи на този процес. Очакваният резултат ще бъде увеличаване на стойността за акционерите чрез продажба, преструктуриране, закриване или прекратяване на проблемния бизнес или дъщерно дружество.

Ние се стремим да избегнем сценария „Спешна продажба“. Предпочитаме подхода „Оздравяване и продажба“, при който комбинираме нашата експертиза в оздравяване на бизнеси и продажби на бизнеси, за да постигнем максимална стойност на транзакцията. Бихме могли да обмислим дори разширяване на бизнеса чрез сливане или придобиване, ако това би допринесло за увеличаване на стойността при евентуалната препродажба.

„Контролирано прекратяване на дейността“ – ще съдействаме за постепенното приключване на дейността в рамките на договорен срок, като това включва завършване на съществуващи поръчки, продажба на активи и максимално събиране на вземанията. В някои случаи обаче най-добрата стратегия може да бъде прекратяване на дейността на компанията във възможно най-кратки срокове.

Необслужвани кредити

Услугите ни в областта на необслужваните кредити са фокусирани основно върху оценката на кредитните портфейли и продажбата на такива портфейли или индивидуални заеми. Ние консултираме банки и други финансови институции по продажби на необслужвани кредити. Нашите услуги включват извършване на финансов дю дилиджънс, изготвяне на информационни меморандуми, оценка на активите и опции за продажба. Ние идентифицираме потенциални инвеститори и улесняваме преговорите за продажба и приключване на сделките. Предоставяме цялостни консултации на портфейлни инвеститори във връзка с процеса на покупка и подробен дю дилиджънс на портфейла.

Свържете се с нас

Албена Маркова

Албена Маркова

Съдружник, Консултантски услуги, PwC България

Тел.: +[359] (2) 9355 200

Божидар Нейчев

Божидар Нейчев

Съдружник, Ръководител сделки, PwC България

Ваня Асенова

Ваня Асенова

Директор, Консултации по сделки, PwC България

Тел.: +359 2 9355 200

Следвайте ни в социалните мрежи