Твоите 25 причини да избереш България

Искаш ли да останеш и да успееш в България?


Да избереш родната си страна и да се развиваш точно тук?


Мотивиран ли си да разкриеш пълния си потенциал и да сбъдваш мечтите си у нас?

PwC вярва в теб и ще те подкрепи да натрупаш ценен опит и да постигаш завидни успехи именно в България. Като част от отбелязването на 25-ата ни годишнина тук PwC заедно с водещи компании-партньори ще награди 25 български студенти с:

  • едногодишна стипендия на стойност 6000 лв.
  • стаж в престижна компания в България - съобразен с интересите на студента и с продължителност поне 2 месеца
  • менторство - срещи на студента с ментор (изпълнителен директор или представител на висшия мениджмънт на компанията, в която стажува), който да му помогне да разкрие пълния си потенциал

Кандидатствай, ако си:

  • български студент;
  • на възраст от 18 до 24 години;
  • силно мотивиран да останеш и успееш тук.

Как да участваш?

Изпрати ни есе на тема „Моите 25 причини да избера България" и актуално свое CV. Разкажи ни кои са твоите причини да останеш и да успееш у нас и каква е твоята лична мотивация.

Срокове:

Кандидатстване с есета: до 10 февруари 2018
Интервюта със селектираните кандидати: до 23 февруари 2018
Обявяване на победителите: 1 март 2018


За кампанията

PwC е водеща консултантска компания и работодател с над 168-годишна история. По повод 25-годишнината ни в страната организираме конкурса „Твоите 25 причини да избереш България“ в подкрепа на младите и амбициозни българи. За да ги вдъхновим да изберат България и останат тук, да натрупат ценен опит и постигат завидни успехи, през следващата година ние от PwC заедно с водещи компании-партньори ще подкрепим 25 български студенти със стипендия в размер на 6000 лв., стаж във водеща компания и менторство.

Партньори на кампанията „Твоите 25 причини да избереш България“ са водещи международни и български компании, които развиват успешен бизнес у нас и вярват в потенциала на младите българи.


Общи условия на кампанията „Твоите 25 причини да избереш България“ на PwC България

 

1. Организатор на кампанията

1.1. Кампанията „Твоите 25 причини да избереш България“ (наричана по-долу „Кампанията“) се организира от Прайсуотърхаускупърс България ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Мария Луиза 9-11, Булстат: 831364383, ДДС номер: BG831364383 и представлявана от Божидар Нейчев (наричана по-долу „Организатор“).
1.2. Общите условия на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на уеб платформата https://www.pwc.bg/bg/about-us/25reasons.html, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/.
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Общите условия. Промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Кампанията на уеб платформата https://www.pwc.bg/bg/about-us/25reasons.html, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/.
1.4. Изпълнители на Кампанията са Прайсуотърхаускупърс България ЕООД и компании-партньори.

View more

2. Територия и период на провеждане на Кампанията

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Кампанията стартира на 21.11.2017 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 10.02.2018 г. включително.
Победителите ще бъдат обявени на 1.03.2018 г. по време на официално събитие, организирано от Организатора, както и в уеб платформата https://www.pwc.bg/bg/about-us/25reasons.html и на Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/.

View more

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Кампанията имат всички студенти, които са български граждани на възраст от 18 до 24 години включително и са записани като студенти в български или международен университет.
3.2. В Кампанията могат да участват български студенти, които са извършили валидна регистрация в уеб платформата на Кампанията на адрес https://www.pwc.bg/bg/about-us/25reasons.html. Регистрацията в уеб платформата се извършва съобразно Общите условия, публикувани в нея.
3.3. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства.

View more

4. Механизъм на Кампанията

4.1. Кампанията се провежда на уеб платформата на Организатора на адрес https://www.pwc.bg/bg/about-us/25reasons.html.
4.2. Кампанията ще се проведе на два етапа:
първи етап ─ кандидатстване с есета и първоначален подбор до 10.02.2018 г. включително;
втори етап ─ интервюта със селектираните кандидати до 23.02.2018 г.
4.3. Участниците могат да кандидатстват в първи етап на Кампанията (21.11.2017 - 10.02.2018 включително), като напишат и изпратят есе на тема „Моите 25 причини да избера България“ и изпратят актуална автобиография.
4.3. Есето трябва да е текст на български език, до 3 стандартни машинописни страници (до 1800 знака, шрифт Times New Roman, 12 пункта). Няма ограничение за формата и съдържанието на подаваната автобиография.
4.4. Всеки участник има право да участва веднъж за целия период на Кампанията.
4.5. От всички Участници в Кампанията ще бъдат избрани 25 победители.

View more

5. Оценяване и критерии за оценка

5.1. Всички получени есета ще бъдат оценени от експертно жури, състоящо се от представители на Организатора и компаниите-партньори. Одобрените кандидати, преминали първи етап, ще бъдат поканени на втори етап ─ интервю в срок до 23.02.2018 г.
5.2. Критериите за оценка и определяне на кандидатите, които ще бъдат селектирани за втори етап, включват:
─ Недвусмислено изразяване на мотивация и лична позиция, провокирани от поставената тема;
─ Целенасочена и задълбочена аргументация;
─ Творческо мислене и креативност;
─ Използване на подходящи стилно-езикови средства;
─ Владеене и прилагане на граматическата и езикова норма;
─ Спазване на заданието и изискванията, оповестени от Организатора.
5.3. Вторият етап (интервю) ще се проведе в срок до 23.02.2018 г. Кандидатът ще бъде интервюиран от представители на висшия мениджмънт на Организатора.
5.4. Критериите за оценка на интервюто включват:
─ Наличие на мотивация у студента за развитието му в България;
─ Комуникативни умения (писмени и говорими);
─ Самоувереност и лидерски качества;
─ Организационни умения;
─ Възможност за работа в екип.
5.5. Определянето на победителите ще се извърши в срок до 27.02.2018 г.

View more

6. Награди

6.1. Всеки победител в Кампанията ще получи едногодишна стипендия в размер на 6000 лв. (500 лв./12 месеца), осигурена от Организатора или компаниите-партньори на Кампанията.
6.2. Получаването на стипендията от т. 6.1. е обвързано с провеждането на стаж от страна на студента, който стаж е осигурен от Организатора или компания-партньор. Стажът ще е с минимална продължителност 2 месеца, като провеждането му ще бъде съобразено с програмата и ангажиментите на студента и възможностите на компанията. Стажът трябва да се проведе в срок до 2 години от спечелването му.
6.3. Всеки победител в Кампанията ще получи възможност да се срещне с ментор от компанията, в която ще стажува. Менторът ще е изпълнителният директор на компанията или представител от висшия мениджмънт.

View more

7. Обявяване на победителите

7.1. Победителите ще бъдат официално обявени по време на събитие на Организатора на 1.03.2018 г.
7.2. Победителите ще бъдат обявени в уеб платформата на Кампанията https://www.pwc.bg/bg/about-us/25reasons.html и на Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/.

View more

8. Получаване на наградите

8.1. Организаторът ще се свърже с победителите в срок до 5 (пет) работни дни от определянето им.
8.2. Победителят следва да представи документ за самоличност и уверение за записан семестър от университета, в който се обучава, за да получи наградите (стипендия, стаж, менторство).
8.3. Победителят губи правото си да получи наградите в следните случаи:
- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени при кандидатстването;
- ако данните от уверението от университета не съвпадат с данните, посочени при кандидатстването.

В тези случаи Организаторът си запазва правото да избере нов победител.

View more

9. Отговорност

9.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна неактивност на
уеб платформата https://www.pwc.bg/bg/about-us/25reasons.html или Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/ или невъзможност за кандидатстване в Кампанията, както и за всякакви други технически проблеми, свързани с нея. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
9.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно желаещ да участва в Кампанията, в случаите, в които тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, погрешно пренесена или повредена по някакъв начин информация, дължащо се на действия на ползвателите на уеб платформата или на използвания от тях функционален
софтуер, приложения или други технически средства по време на кандидатстването за Кампанията. Тези обстоятелства могат да се дължат и на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

View more

10. Защита на личните данни

10.1. С участието си в Кампанията в уеб платформата https://www.pwc.bg/bg/about-us/25reasons.html участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Кампанията. Участниците дават изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Кампанията и се съгласяват, че в случай на получаване на Награди техните лични данни (респ. трите имена) могат да станат публични и да бъдат използвани в печатни или друг вид материали от Организатора.
10.2. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Награда – три имена, телефон за връзка и адрес, необходими за идентификация на победителите и за обратна връзка с тях.

10.3. С включването в Кампанията, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани във Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/ и в уеб платформата https://www.pwc.bg/bg/about-us/25reasons.html с цел посочване на лицето като спечелило и информиране на трети лица относно спечелените награди.
10.4. Всеки участник може по всяко време да оттегли своето съгласие с писмено изявление, което прави недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.
10.5. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
10.6. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица личните данни на Участниците, станали му известни по повод или по време на участието им в Кампанията.

View more

11. Предсрочно прекратяване на Кампанията

11.1. Организаторът има право да прекрати Кампанията с обявление във Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/ и уеб платформата https://www.pwc.bg/bg/about-us/25reasons.html по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани нарушения на Общите условия.

View more

12. Други

12.1. При регистриране на непълни и/или неверни данни Организаторът има право да откаже регистрацията на потребител и/или да не му предостави Награда.
12.2. С включването си в Кампанията всеки участник се счита за запознат с настоящите Общи условия.
12.3. Участниците могат да се свържат с Организатора чрез лично съобщение във Facebook страницата https://www.facebook.com/PwCBulgaria/ и чрез формата за контакт в уеб платформата.

View more