Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Общ регламент за защита на личните данни (GDPR)

Готови ли сте за новата ера в защитата на личните данни?

На 25 май 2018 г. влезе в сила Общият регламент за защита на личните данни (GDPR), като с това постави началото на революционен начин на използване и обработване на личните данни. Администратори и обработващи на лични данни следва да спазват стриктно разпоредбите на новия регламент.

GDPR въвежда редица промени и нови моменти в правилата относно защита на личните данни като:

  • задължение за поддържане на регистри на дейностите по обработване на лични данни;
  • въвеждане на мерки за защита на данните на етапа на проектирането;
  • извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните;
  • задължение за уведомяване на надзорния орган при нарушение на сигурността на личните данни.

Рискове за компанията Ви, произтичащи от липса на съответствие с GDPR:

  • Финансов
    При несъответствие с разпоредбите на новия регламент може да се стигне до налагане на глоби от надзорния орган в размер до 20 милиона евро или 4% от общия годишен световен оборот за предходната финансова година.
  • Репутационен
    Потенциален риск от значително увреждане на името на компанията Ви, съдебни производства и негативен отзвук в медиите при евентуално нарушение на сигурността на личните данни.

 

За да Ви подкрепим във въвеждането на изискванията на GDPR, разполагаме с екип от експерти, които да Ви съдействат в този процес. Услугите ни включват:

ДОКЛАД ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ

Анализ на текущото състояние и оценка на нивото на съответствие с GDPR.

View more

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Създаване на план за действие с приоритизирани решения в зависимост от нивото на риск на установените несъответствия по време на анализа.

View more

ПОДПОМАГАНЕ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА GDPR

Разработване на политики, процедури и вътрешна документация. Осигуряване на пълна подкрепа при въвеждането на нови или изменени процеси и мерки.

View more

ПОСЛЕДВАЩ ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Проверка на статуса на съответствие от документална и практическа гледна точка. Изготвяне на доклад за несъответствия и провеждане на тестове на внедрените системи за защита на личните данни – хора, процеси, технологии.

View more

ВЪВЕЖДАЩО И ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

Провеждане на обучение по защитата на личните данни, включително курсове за електронно обучение (презентации, насоки). Провеждане на обучение по защита на личните данни като част от организационните мерки за защита на данните, прилагани от Вашата компания.

View more

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ПО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Подпомагане разработването на контролен план относно защитата на данните, който да позволи на компанията Ви да управлява, проверява, както и непрекъснато да подобрява своята среда за защита на данните.

View more

ПРОДЪЛЖАВАЩО НАБЛЮДЕНИЕ И СЪДЕЙСТВИЕ

Защита на данните на етапа на проектирането във връзка с нови промени и реализации на идеи.

View more

РЕГУЛАТОРНО СЪДЕЙСТВИЕ

Осигуряване на подкрепа по отношение на въпросите, свързани със защитата на данни, които възникват при ежедневната дейност на компанията Ви.

View more

ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Анализ на местното законодателство (при влизане в сила) и оценка на нивото на съответствие във Вашата компания.

View more

КОДЕКСИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Подкрепа при изготвянето на кодекси за поведение на секторно ниво.

View more

Следвайте ни в социалните мрежи