Данъчни и имиграционни аспекти на международните назначения на служители

В конкурентната и постоянно променяща се вътрешна и глобална икономическа среда компаниите се стремят да поддържат производителността и мотивацията на своите мениджъри и служители. Повече от всякога хората са загрижени за своите лични данъчни задължения и това не бива да изненадва никого – данъкът върху личните доходи и вноските за социално осигуряване се отразяват пряко върху разполагаемия доход.
С днешното сложно данъчно законодателство оптимизирането на личните доходи изисква изключително задълбочени познания. Налагащият се контрол върху разходите на компаниите също ограничава финансовата им гъвкавост за подобряване възнагражденията на служителите.
Едно международно назначение/глобална мобилност на служители, добавено към това уравнение, усложнява нещата още повече. Това обаче е реалност, която не може да бъде игнорирана, тъй като в днешния глобален свят компаниите все по-често се сблъскват с трансгранични имиграционни, данъчни и социално-осигурителни въпроси.
Експертите на PwC могат да Ви съдействат по въпроси, засягащи както международния, така и местния персонал.

Услуги:

Визови и имиграционни административни услуги

Ние предоставяме на нашите клиенти подкрепа относно изготвяне на съответните документи и/или извършване от тяхно име на всички услуги по администриране на имиграцията и международната мобилност, свързани с: 

 • Получаване на разрешение за работа (при необходимост)
 • Получаване на виза (при необходимост) 
 • Получаване на разрешение за временно или постоянно пребиваване 
 • Получаване на Синя карта
 • Получаване на българско гражданство

Консултации в областта на облагане доходите на физическите лица

 • Данъчно планиране
 • Консултации относно спазване на данъчните разпоредби
 • Координиране на цялата данъчна документация, свързана с едно назначение
 • Интервюта за събиране на данни
 • Данъчни консултации при пристигане/напускане
 • Месечни изчисления на данъци/паралелни изчисления на възнаграждения
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Данъчно изравняване/данъчна защита/калкулиране на хипотетични данъци
 • Съдействие при комуникацията с данъчната администрация за получаване на удостоверения за платени данъци
 • Съдействие при процедури за възстановяване на данъци

Консултации в областта на социалното осигуряване

 • Съдействие при регистрация на чуждестранна компания за социалноосигурителни цели в България 
 • Съдействие за получаване на удостоверения за приложимо социално осигурително законодателство А1, формуляри S1, европейски здравноосигурителни карти от български граждани 
 • Съвети относно прилагането на данъчни и социалноосигурителни спогодби
 • Съдействие при процедури за възстановяване на социалноосигурителни вноски
 • Съвети, свързани с данъчната ефективност на глобални програми за компенсации на база ценни книжа
 • Планиране на социалното осигуряване и спазване на съответните разпоредби, включително и на европейското законодателство в тази област

Допълнителни услуги, предлагани на чужди граждани при преместване в България

Добре е да имате предвид и още нещо: много често чуждестранните служители, назначени у нас, в началото се чувстват като „изгубени“ - в нова и непозната за тях среда.

Ние можем да съдействаме, като направим този преход по-плавен и намалим променливите. Това ще даде възможност на служителите да се съсредоточат върху реалните бизнес операции.

global mobility

Как можем да Ви съдействаме?

Услуги, свързани с преместване в България

 • Съдействие пред митническата администрация по допускане за свободно обращение на лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване в България
 • Получаване на EORI номер
 • Изготвяне и подаване на митническа декларация за допускане за свободно обращение на личното имущество
 • Съдействие при комуникация с митнически агенти и оператори при осъществяване на внос в България    
 • Съдействие при контакти и комуникации с агенции за недвижими имоти за избор на подходящо жилище в България
 • Съдействие при контакти и комуникации с агенции, осъществяващи транспорт на лични вещи от и към България
 • Съдействие при комуникации с училища или университети за децата на чужденците в България
 • Съдействие при избор на езикови курсове за чужденците, вкл. семействата

Услуги, свързани с внос на МПС в България

 • Съдействие пред митническата администрация при внос на МПС от трети страни
 • Изготвяне и подаване на митническа декларация за допускане на внос
 • Съдействие пред компетентните органи при извършване на идентификация на МПС, регистрирано извън държавите-членки на ЕС, друга-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или Конфедерация Швейцария ("ТехноТест")
 • Съдействие пред Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с Удостоверение за индивидуално одобряване на МПС, регистрирано извън държавите-членки на ЕС, друга-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
 • Съдействие пред "Пътна полиция" при Министерство на вътрешните работи при регистрация на МПС и получаване на регистрационни табели
 • Съдействие пред "Пътна полиция" при Министерство на вътрешните работи при промяна на регистрацията на МПС
 • Подновяване на свидетелство за регистрация на МПС и регистрационни табели
 • Съдействие при периодичен технически преглед на МПС
 • Съдействие при сключване на договор за застраховка "Гражданска отговорност"
 • Съдействие при сключване на договор за доброволна имуществена застраховка, покриваща пълна или частична загуба на застраховано превозно средство ("Каско")
 • Съдействие при сключване на договор за застраховка „Помощ на пътя“
 • Съдействие при извършване на оценка на МПС от застраховател
 • Съдействие при покупко-продажба на МПС
 • Съдействие пред данъчната администрация при заплащане на всички данъци и такси, съпътстващи вноса, регистрацията и ползването на МПС в България

Услуги, свързани със свидетелство за управление на МПС в България

Оказване на съдействие при:

 • Подмяна на свидетелство за управление на МПС
 • Издаване дубликат на свидетелство за управление на МПС
 • Подмяна на свидетелство за управление на МПС, издадено от друга държава, с българско
 • Издаване на международно свидетелство за управление на МПС - само за български граждани
 • Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС
 • Получаване на уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. (от Националния център за информация и документация и Регионално управление на образованието)

Съдействие при получаване на удостоверения от Министерство на правосъдието

 • Свидетелство за съдимост за лица, родени в България или чужбина
 • Удостоверение за наличие на българско гражданство
 • Удостоверяване с "Apostille" актове на съдилища и нотариусите
 • Издаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България

Съдействие пред дипломатически мисии на чужди държави

 • Извършване на регистрация в дипломатическа мисия на новопристигнали в страната чужденци 
 • Съдействие при набавяне на документи, издавани от дипломатическа мисия, необходими при кандидатстване за пребиваване в България
 • Съдействие при удостоверителни процедури на актове за гражданско състояние и частни документи, издавани от дипломатическата мисия на нейни граждани
 • Съдействие при планиране на пътуване в чужди страни

Други услуги

 • Съдействие при придвижване и транспортиране на домашни любимци от трети страни към България
 • Съдействие при откриване и закриване на банкова сметка в България
 • Съдействие пред нотариус във връзка с извършване на нотариални производства, изисквани от законодателството в България както в имиграционните процедури, така и в услугите, описани по-горе
 • Съдействие при покупка на медицинска застраховка за целите на получаване на виза за дългосрочно пребиваване тип "D" и разрешение/удостоверение за пребиваване в България
 • Съдействие пред общинската администрация при вписване в надлежните регистри и получаване на удостоверения във връзка с гражданската регистрация на лицата в България
 • Съдействие пред Агенция по вписванията при набавяне на всички корпоративни документи, необходими от страна на приемащите български дружества в процедурите по получаване на достъп до пазара на труда в България на граждани на трети страни
 • Съдействие пред данъчната администрация при набавяне на всички корпоративни документи, необходими от страна на приемащите български дружества в процедурите по получаване на достъп до пазара на труда в България на граждани на трети страни

Орлин Хаджийски

Съдружник, Данъчни услуги, PwC България

Email

Следвайте ни в социалните мрежи