Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Данъчно отчитане и стратегия

В днешния бързо променящ се свят ние помагаме на клиентите ни да изградят данъчна функция на бъдещето. Цялостният ни подход към управлението на данъците обединява проектиране на данъчната функция, технологии и предоставянето на услуги, свързани с осигуряването на съответствие със законовите изисквания. Чрез съгласуване на данъчните и данъчно-технологичните стратегии с търговските цели, данъчната функция ще се превърне в стратегически бизнес актив, добавяйки стойност към цялата организация.
Разбирането на предизвикателствата, целите и нуждите на нашите клиенти е само началото. Успешната промяна ще изисква промяна на процесите „от край до край“, а не само на крайните резултати.

Ние можем да Ви съдействаме:

• да посрещнете предизвикателствата на сложните задължения, свързани с данъчно отчитане и спазване на задълженията
• с проектиране и изпълнение на правилните стратегии за данъци и данъчни технологии, така че да управлявате данъчните рискове в бързопроменяща се и все по-прозрачна глобална среда
• да се възползвате напълно от възможностите, които високите технологиите и данните предоставят в днешно време

Нашите клиенти се възползват от дългосрочното сътрудничество и висококачествени услуги, експертно изпълнение на възложените задачи, както и гъвкавост и бърза реакция при променящите се нужди на Вашия бизнес.

 

Услуги:

Счетоводни услуги и отчетност

 • Първоначално създаване на счетоводна база данни и сметкоплан в ERP система
 • Счетоводство в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Международните стандарти за финансова отчетност, Националните счетоводни стандарти и груповите счетоводни политики
 • Счетоводни и вътрешногрупови равнения
 • Поддържане на регистър на дълготрайните активи
 • Изготвяне на месечни или годишни отчети за целите на управлението и груповата отчетност
 • Изготвяне на отчети за Национален статистически институт
 • Изготвяне на отчети за Българска народна банка
 • Годишно счетоводно приключване, съдействие във връзка с процедури по приключване, счетоводни равнения и задължителен одит
 • Изготвяне на годишни финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане или Националните счетоводни стандарти
 • Изготвяне на годишен отчет за дейността на Националния статистически институт
 • Внедряване на данъчни технологии и свързана с тях ERP поддръжка
 • Уеб-счетоводни услуги на базата на MS Dynamics NAV, при които клиентите имат достъп до приложението и финансовите данни по всяко време и навсякъде, използвайки интернет

Услуги по обработка на възнаграждения

 • Създаване на първоначална конфигурация за компанията и всеки служител 
 • Изчисляване на месечното нетно възнаграждения, данъка върху доходите и осигурителните вноски и изготвяне на месечните ведомости и справки за заплати
 • Подаване на необходимата информация до съответните данъчни и осигурителни органи
 • Подготовка на HR документация, свързана с възнагражденията (напр. документи за назначаване и прекратяване; документи за промени във възнаграждението, длъжността, отдела и други ключови условия по трудовите договори)
 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения, използвайки стандартния образец на клиента
 • Изчисляване на обезщетения и обезщетения при прекратяване на трудовия договор
 • Извършване на годишни преизчисления
 • Съдействие при извършване на плащания на данъци и осигурителни вноски към съответните данъчни и осигурителни органи
 • Определяне на данъчния/социално осигурителен статус на служител в България
 • Консултиране във връзка с данъчните задължения, изискванията и сроковете за деклариране
 • Изготвяне на пенсионни удостоверения, служебни бележки за доходите
 • Изготвяне на всички банкови документи, свързани с изплащането на възнагражденията

 

Услуги по ДДС отчетност

 • Водене на отчетност за покупки и продажби в съответствие със ЗДДС
 • Изготвяне на месечни ДДС декларации
 • Подаване на ДДС декларации в съответствие със съответните срокове
 • Попълване на тримесечни ДДС справки по отношение на вътреобщностни транзакции (ЕС listings)
 • Попълване месечни Интрастат декларации
 • Попълване на месечни VIES декларации 
 • Консултиране относно ДДС третирането на избрани транзакции 
 • Консултиране във връзка със заплащането на данъка и съдействие при процедури за възстановяване на ДДС (начислен данък върху покупките, превишаващ данъка върху продажбите)
 • Периодичен преглед на ДДС изчисленията

 

Услуги в областта на корпоративните данъци

 • Изготвяне на месечни и годишни изчисления на корпоративен данък и декларации по ЗКПО
 • Подаване на данъчни декларации по ЗКПО
 • Изготвяне на помощни таблици, обосноваващи разликите между финансови отчети и данъчни декларации
 • Изготвяне на изчисления за отсрочени данъци и извършване на прегледи на отсрочените данъци
 • Консултиране във връзка с третирането на конкретни транзакции от гледна точка на облагането по ЗКПО
 • Консултиране във връзка с плащането на данъците и съдействие при процедури за възстановяване на данък 
 • Периодичен данъчен преглед от гледна точка на данъчно облагане по ЗКПО (на месечна, тримесечна или годишна база)
 • Изготвяне на декларации за данък при източника
 • Идентифициране на възможности за данъчно планиране с оглед на потенциална данъчна оптимизация. Администриране 
 • Подпомагане на стартиращи компании при изпълнение на нормативни изисквания и подготовка на системата за отчетност на компанията за ефективно функциониране на ежедневно ниво
 • Регистрации на компанията за данъчни, статистически и други регулаторни цели
 • Изготвяне на образци за покриване на задължителни изисквания и предоставяне на информация

 

Съдействие за въвеждане/адаптиране на ERP (счетоводни и данъчни модули)

Нашите експерти преглеждат и тестват локализираната версия на съответните счетоводни и/или данъчни модули на ERP системата, внедрена в местната компания, за пълното й съответствие с българското местно законодателство.

Свържете се с нас

Орлин Хаджийски

Орлин Хаджийски

Съдружник, Данъчни услуги

Следвайте ни в социалните мрежи