Данъчни спорове (данъчни ревизии и обжалвания)

Ние съдействаме на нашите клиенти: 

  • по време на данъчни проверки или ревизии, извършвани от органи на НАП или Агенция „Митници“, вкл. при претендиране на суми за възстановяване от НАП или Агенция „Митници“;
  • в хода на административно обжалване на данъчни или митнически актове пред по-горестоящи административни органи в НАП или Агенция „Митници“;
  • в производствата по обезпечаване на публични задължения (вкл. съдействие при предоставяне на обезпечения или обжалване на обезпечителни актове);
  • в хода на съдебно обжалване на данъчни или митнически актове пред съответните административни съдилища и Върховния административен съд;
  • в хода на обжалване на наказателни постановления за данъчни или митнически нарушения пред съответните районни и административни съдилища;
  • пред Съда на Европейския съюз при отправяне на преюдициални запитвания и водене на такива дела за правилното тълкуване и прилагане на европейското данъчно законодателство.

Свържете се с нас

Орлин Хаджийски

Орлин Хаджийски

Съдружник, Данъчни услуги, PwC България

Николай Илчев

Николай Илчев

Съдружник, Данъчни услуги, PwC България

Тел.: + 359 894 332 921

Следвайте ни в социалните мрежи