Консултантски услуги в областта на преките данъци

Ние предоставяме специализирани данъчни съвети както на български дружества, така и на компании с международно присъствие, относно всички данъчни аспекти на правната, финансовата и оперативната структура на тяхната дейност и сделки. Нашите услуги включват международно и местно данъчно структуриране, съвети и съдействие в областта на трансферното ценообразуване и др.
Имаме опит в следните сфери:

 

 1. Международно и местно данъчно структуриране

Съдействаме на клиентите ни да структурират инвестициите си по възможно най-благоприятния начин. Въз основа на познанията ни за данъчното законодателство и комуникацията с данъчните власти, ние помагаме на нашите клиенти да разберат по-добре какви биха били българските данъчни последици от дейността и стратегията им, да намалят евентуални данъчни рискове и да прилагат данъчно и икономически ефективни практики.

Подпомагаме ги при прилагане на данъчни облекчения съгласно приложими данъчни спогодби.

Услугите ни са насочени към постигането на данъчно ефективни придобивания и разпореждания с инвестиции в България и чужбина, както и данъчно оптимизиране на движението на средства в рамките на корпоративните групи.

Международната мрежа на PwC позволява бърз и ефикасен достъп до знания и опит, от които се нуждаят нашите клиенти.

2. Данъчно съдействие при сделки / сливания и придобивания

Специалистите на PwC България в областта на сделки / сливания и придобивания подпомагат клиентите благодарение на международния си опит и задълбоченото разбиране на местната бизнес среда.

Услугите ни в тази насока включват:

  • Данъчен преглед (Due Diligence)

Установяваме потенциални данъчни задължения, преценяваме благоприятните данъчни последици от сделки с активи или сделки с акции / дялове, обръщаме внимание на аспекти, които могат да имат ефект върху цената или договорната рамка на сделката. Взимаме предвид всички български данъци и сходни публични задължения, както и приложимите давностни срокове. Този подход води до подобряване на оценката и по-висока степен на сигурност и предсказуемост, както на настоящи, така и на бъдещите инвеститори.

  • Съвети при структуриране на сделките

Преценяваме какъв би бил данъчният ефект от сделката както за дружеството, така и за акционерите и съдействаме за намаляването на данъчната тежест за цялата група и подобряването на финансовите потоци и печалби. Изследваме приспадаемостта на разходите по сделките, взимаме предвид ефекта от българските правила за регулиране на слабата капитализация и ограничено приспадане на лихвите и даваме съвети за налични възможности за данъчно планиране, включително специфични данъчни облекчения (където е приложимо).

  • Консултиране и съдействие след приключване на сделката

След приключване на значима транзакция – сливане, придобиване, изкупуване – от решаващо значение е мениджмънтът на дружеството да е в състояние бързо и ефективно да приложи своята бизнес стратегия. Нашето съдействие по време на този важен период ще гарантира, че данъците са контролирана функция на бизнеса, насочена към генериране и съхраняване на стойност.

3. Трансферно ценообразуване

Ние съдействаме на нашите клиенти в анализа на вътрешногруповите си операции и сделки със свързани лица, както и да адаптират политиката си за трансферно ценообразуване към местните условия и изисквания.

Нашите услуги включват:

  • Разработване на политики за трансферно ценообразуване
  • Изготвяне на анализ на ползите, обосноваващи предоставянето на услуги от свързани лица и съответните извлечени ползи за получателя 
  • Анализ на споразумения със свързани лица с цел идентифициране на ключови аспекти, свързани с трансферното ценообразуване
  • Анализ на обмисляни бизнес модели или бизнес реструктурирания в рамките на групата от гледна точка на трансферното ценообразуване
  • Съдействие при спазване на изискванията за подаване на отчети по държави, въведени в България през финансовата 2017-a година
  • Съдействие при процедури на данъчните власти в областта на трансферното ценообразуване (т.е. данъчни проверки, ревизии, процедури за получаване на становище по данъчни спогодби)
  • Съдействие на международни клиенти по въпроси, свързани с трансферното ценообразуване (напр. Процедура за взаимно споразумение)
4. Данъчно консултиране относно местни данъци и такси

Ние съветваме клиентите ни относно планиране на сделки и/или бизнес операции, пораждащи местни данъци и такси. Подпомагаме ги при попълването и подаването на необходимата документация съгласно приложимото законодателство.

5. Данъчни стимули за инвестиции

Подпомагаме нашите клиенти при анализа на данъчни стимули, приложими за техния бизнес, и получаването на облекчения по благоприятни данъчни и митнически режими. Съдействието на PwC включва преглед на бизнес модела, продуктовия поток и съответната документация, както и предоставянето на съвети относно възможни данъчни стимули и насоки как да отговорите на изискванията за тях. Нашите експерти могат да съдействат и при събирането/подготовката на необходимата документация.

Свържете се с нас

Орлин Хаджийски

Орлин Хаджийски

Съдружник, Данъчни услуги, PwC България

Следвайте ни в социалните мрежи