Митнически услуги

Експертите ни отговарят на Вашите въпроси:

Имате въпрос, свързан с правилното прилагане на митата и акцизите? Задайте го в нашата форма за запитвания и очаквайте консултантите ни да се свържат с Вас.

Изпратете запитване

Отговорите ще публикуваме и в тази секция в нашия уебсайт.

1. Какво представляват автономните мерки за суспендиране на митата и за какви стоки може да се въвеждат такива мерки?

Автономните мерки за суспендиране на митата представляват автономни решения за пълно или частично премахване на митата, приложими по отношение на вноса от трети страни в Европейския съюз. Тези мерки имат за цел насърчаване на икономическата активност на производствените предприятия в ЕС и повишаване на тяхната конкурентоспособност. Могат да бъдат суспендирани митата за стоки, които не са налични на територията на Европейския съюз, и които представляват: суровини, материали, полуготови изделия или компоненти за производство. Автономни мерки за суспендиране на митата не могат да бъдат предоставяни за крайни продукти.

2. Как да намеря информация за вносните мита, дължими за една стока?

Справка за прилаганите по вноса и износа мерки могат да бъдат направени в базата данни ТАРИК на ЕС (TARIC - Tarif Intégré de la Communauté), която е достъпна чрез страницата на Европейската Комисия. Търсенето се осъществява по два начина: чрез кода на стоката по ТАРИК или чрез описание на стоката. ТАРИК се обновява ежедневно чрез трансмисия на данни от ГД “Данъци и митнически съюз” към държавите членки. ТАРИК на ЕС не съдържа информация относно прилаганите на национално ниво от държавите членки други държавни вземания като ДДС, акцизи и такси.

3. Германско дружество купува резервни части от производител в Китай. Преди стоката да е пристигнала в Европейския съюз, германското дружество я продава на дружество установено в България. Българското дружество подава митническа декларация за внос. Коя е относимата сделка за целите на определяне на митническата стойност? 

Базата за митническата стойност на стоките е договорната стойност, тоест действително платената или подлежащата на плащане цена на стоките с местоназначение в митническата територия на Съюза, коригирана при необходимост.

Договорната стойност на стоките, продадени за износ с местоназначение в митническата територия на Съюза, се определя в момента на приемане на митническата декларация въз основа на продажбата, извършена непосредствено преди въвеждането на стоките в посочената митническа територия.

В случая продажбата, която е извършена непосредствено преди въвеждането на стоките, е тази между германското и българското дружество.

Все пак, когато митническите органи имат основателни съмнения дали декларираната договорна стойност представлява общата платена или подлежаща на плащане сума, те могат да приложат вторични методи за определяне на митническата стойност като договорната стойност на идентични стоки или сходни стоки и т.н.

4. Какви видове опростени процедури за деклариране съществуват и какви са ползите от тях?

Свързаните с поставянето на стоки под митнически режим опростявания са посочени в дял V от Митническия кодекс на Съюза и включват: Опростена декларация, Вписване в отчетността на декларатора, Централизирано оформяне, Самооценка. Използването на всички тези опростявания е обвързано с издаването на разрешение.  Потенциалните ползи за икономическите оператори са: удовлетворяване на особените нужди, свързани със стоковия поток и видовете декларирани стоки; съответствие с особената организация на стопанската дейност на икономическия оператор; предлагане на по-бързо вдигане на стоките (възможност за вдигане в рамките на 24 часа); в митническото учреждение се подават по-малко данни преди вдигането на стоките (ако е подадено уведомление или опростена декларация); по-малко физически и документни проверки преди вдигането на стоките, отколкото при стандартната процедура; еднократно подаване на всички данни от митническата декларация в допълнителна декларация или декларации в края на предварително определен срок. 

 


За да сме сигурни, че нашите клиенти в международната търговия могат да оптимизират своите процеси и да избегнат рискове, PwC България разполага с експертен екип, специализиран в митническите въпроси. Експертите ни предоставят консултации и оказват цялостно съдействие във връзка с правилното прилагане на митата и акцизите.
Използвайки ресурсите на глобалната мрежа на PwC, ние сме запознати с най-новите разпоредби в международната търговия. Тъй като горепосочените налози пряко влияят върху Вашата печалба, те трябва да се администрират и заплащат коректно, за да се избегнат санкции. Независимо дали се занимавате с внос или износ, може да разчитате на нашето експертно съдействие за максимизиране на печалбите и облекчаване на административната тежест.
tax services customs

Ние предлагаме митнически услуги в следните области:

 • Идентифициране на възможности за спестявания и възстановяване на мита
 • Суспендиране на мита, получаване на митнически опростявания
 • Оптимизиране изчисляването на митническата стойност
 • Консултации относно правилата за произход и споразуменията за свободна търговия
 • Съвети относно правилното тарифно класиране на стоки от гледна точка на мита, ДДС и акциз
 • Експертни становища и съдействие при получаване на обвързваща (тарифна и произход) информация
 • Оптимизиране на митническите процедури както на вътрешно, така и на международно ниво
 • Получаване на митнически разрешения (също със задна дата)
 • Преразглеждане на приложимостта и въвеждане на митнически процедури с икономически ефект
 • Съвети за получаване и поддържане на статут на одобрен икономически оператор (ОИО).
 • Консултации, свързани с търговията със стоки с двойна употреба
 • Съвети относно мерките на търговската политика (напр. антидъмпингови мита)
 • Оптимизиране на митническите плащания
 • Консултации относно митническите разпоредби
 • Съдействие  в хода на митнически проверки / ревизии, както и съдействие при обжалване
 • Изготвяне на искания за становища до компетентния митнически орган

Свържете се с нас

Орлин Хаджийски

Орлин Хаджийски

Съдружник, Данъчни услуги, PwC България

Следвайте ни в социалните мрежи