Skip to content Skip to footer
Търсене

Зареждане на резултати

Одит на финансови отчети

Ние взeмаме предвид всички настоящи, а когато е възможно, и очаквани бъдещи регулации и насоки в областта на одита, счетоводството и отчетността.

Основните ни услуги включват:

  • Одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (ISA) на финансови отчети, изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансовo отчитане (МСФО), Националните счетоводни стандарти или други общоприети рамки за финансово отчитане.
  • Одит на дъщерни дружества на мултинационални компании в съответствие с изискванията на групата
  • Специфични процедури за дъщерни дружества на мултинационални компании в съответствие с изискванията на групата
  • Преглед на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за ангажименти за извършване на преглед (ISRE)
  • Препоръки относно слабости в контролната среда и системите за обработка на данни, включително контроли съгласно изискванията на регулацията „SOX“
  • Одит за съответствие с изискванията на регулаторни органи 
  • Независим преглед на външно докладвана информация

PwC има цялостна и ефективна програма за осигуряване на качеството, като то е от първостепенно значение. Качеството се подсигурява и чрез регулярни проверки от професионалисти в областта на одита, външни за местната практика.

 

Свържете се с нас

Джок Нюнан

Джок Нюнан

Управляващ съдружник, Ръководител одит услуги

Цветана Цанкова

Цветана Цанкова

Съдружник, Одит услуги

Следвайте ни в социалните мрежи