Skip to content Skip to footer

Зареждане на резултати

Вътрешен одит

Максимизиране стойността на вътрешния одит

Максимизиране стойността на вътрешния одит

Ние Ви помагаме да създадете една насочена към бъдещето вътрешна одит функция, която да донесе добавена стойност за Вас.

В контекста на една динамична и непрекъснато променяща се бизнес среда, нашият подход към вътрешния одит се концентрира в това да помага на клиентите да идентифицират и приоритизират рисковете, които могат да окажат влияние върху стойността на акциите; да изготвят и изпълняват одитни планове, насочени към най-критичните рискове, за да насочи фокуса към процеси с добавена стойност.

Нашата цел е да дадем възможност на клиентите да бъдат конкурентноспособни и да заемат стратегическа роля на пазара.

Как може да се превъзмогнат предизвикателствата пред функцията на вътрешния одит

Недостиг на персонал и липса на опит?

  1. Косорсинг специален ресурс или техническо сътрудничество за поддържане на съществуваща вътрешна одит функция за извършването на оценка на риска и определени проекти;
  2. Съответсвтие с OUG 75/1999: приемане на ролята на вътрешния одитор от експерт на PwC, член на Института на Вътрешните Одитори;
  3. Обучение: Предоставяне на вътрешен контрол и обучение по вътрешен одит, включително професионални CIA квалификации;

Липса на функция за вътрешен одит?

  1. Аутсорсинг: Пълен и непрекъснат аутсорсинг на функцията по вътрешен одит на организацията;
  2. Дефиниране: Съдействие за създаване и установяване на икономически ефективна и фокусирана върху качеството на вътрешния одит функция.

Недостатъчни работни практики и методология?

  1. Осигуряване на качеството: Извършване на независима проверка за гарантиране на качеството на функцията на вътрешния одит на организацията, според стандартите заложени от Института на Вътрешните Одитори и отрасловите показатели.
  2. Оптимизация на функцията: Показател за подобряване на ефективността и производителността на функцията по вътрешен одит
  3. Методология: Подобряване на методологиите и наръчниците за вътрешен одит, за да се подобри съгласуваността на изпълнение и използване на най-добрите практики за одит.

Прекомерни разходи и липсата на ефективност?

  1. Оценка на риска и планиране: Извършване на оценки на риска и развитие на стратегическите и годишните одитни планове за повишаване нивото на изпълнение на вътрешния одит.
  2. Ключови показатели за производителност: Подобряване на показателите и ‘balanced scorecards’ за измерване на резултатите от непрекъснатото усъвършенстване.

Нашият водещ екип се състои от специалисти с опит в различни индустрии. Членовете на нашият екип притежават професионални квалификации като CIA, CISA, ACCA и са членове на Института на Вътрешните Одитори. Ние активно участваме в развитието на вътрешния одит в България като представяния в конференции, статии и организиране на събития за клиенти.

Свържете се с нас

Джок Нюнан

Управляващ съдружник, Ръководител одит услуги

Илиян Стоянов

Директор, Услуги по управление на риска

Тел.: +359 895 558 319

Следвайте ни в социалните мрежи