Skip to content Skip to footer

Зареждане на резултати

Безвъзмездна помощ за „зелена“ индустрия

Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г.
Безвъзмездна помощ за „зелена“ индустрия

Кой може да кандидатства: микро, малки и средни предприятия с поне 3 (три) приключени финансови години;

Размер на безвъзмездната помощ: от 50 до 200 хил. евро 

Интензитет на помощта: между 25 и 70% от стойността на разходите (зависи от вида на разходите, вида на държавната помощ, големина на предприятие и географски район).

Помощта се предоставя за: проекти, свързани с благоприятен ефект за околната среда, насочени към:

 • Разработване, внедряване и инвестиции в иновативни „зелени“ технологии;
 • Разработване и внедряване на „зелени“ производствени процеси;
 • Разработване на „зелени“ продукти или услуги (нови за пазара).

Очаквани резултати (неизчерпателен списък):

 • Продукти или услуги, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда (напр. по-малко замърсяващи, ресурсно и/или енергийно ефективни) или човешкото здраве; или
 • Технология, която е по-малко вредна за околната среда (по-малко замърсяване на въздух/вода/почва, управление на отпадъците) и/или използва по-ефективно ресурсите и енергията.

Предимство имат проекти, които включват:

 • Партньорство с друго юридическо лице със стопанска или нестопанска цел, публична организация, университет и други. Приоритет се дава при сътрудничество с норвежка организация.

Финансират се разходи за:

 • Оборудване и съоръжения;
 • Възнаграждение на персонал;
 • Пътни и дневни надбавки за персонал и доброволци по проекта;
 • Материали и консумативи;
 • Външни услуги;
 • Непреки разходи (режийни и други)

Краен срок за подаване на проектни предложения: 24 юни 2021 г.

Свържете се с нас

Орлин Хаджийски

Орлин Хаджийски

Съдружник, Данъчни услуги, PwC България

Николай Илчев

Николай Илчев

Директор, Данъчни услуги, PwC България

Тел.: + 359 894 332 921

Следвайте ни в социалните мрежи