Транзакции

View this page in: English

Сливания и придобивания
Приватизационни сделки – консултации за продавач или купувач
Сделки в частния сектор – покупки/ продажби/ сливания/ преструктуриране
Смесени предприятия, концесии и сделки за съвместно управление на активи
Финансови прегледи и съдействие при преговорите

Стратегически анализ
Независими експертни оценки
Преструктуриране и реорганизиране
Разработване на стратегии за навлизане на пазари
Оценка на техническия, оперативния, пазарния и финансовия риск

Стратегии за развитие или продажба на бизнеси
Съдействие в цялостния процес на продажба и постигане на максимално добри резултати от транзакцията