Повишаване на ефективността

View this page in: English

Финансова ефективност

  • Определяне и въвеждане на инициативи за оптимизиране на разходите
  • Подобряване на системите за управление и контрол
  • Консолидация и отчетност
  • Подобряване на ефективността на оборотния капитал, човешките ресурси, администрацията и др.
Ефективност на ИТ
  • Управление на разходите за ИТ
  • Оценка и представяне на ИТ проекти
  • Дю дилиджънс на ИТ
Управление, риск и съответствие
  • Управление на риска
  • Ефективно управление на дейността за постигане на планираните резултати
  • Контрол за съответствие на отчетността с регулаторната рамка