Правила на конкурса „ESG Awards”

I. Организатор на Конкурса

1. Организатор на конкурса „ESG Awards” (наричан по-долу: Конкурсът) e ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД, с ЕИК 831364383, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Мария Луиза 9-11 (наричано по-долу за краткост „Организатора”).       

2. Официален медиен партньор на кампанията е Капитал.

3. В рамките на Конкурса ще бъде организиран екип от независими специалисти съгласно раздел VI, т.1 от настоящите правила („Жури”), който ще оценява кандидатурите и ще следи за спазването на настоящите Правила по време на Конкурса. Организаторът има право да промени настоящите правила, за което ще поиска мнението на Журито. 

II. Цели на Конкурса

1. Целта на Конкурса е да се изберат организации / лица, които се развиват в ESG сферата чрез изграждане на стратегическа визия за устойчиво развитие или въвеждане на иновативни и екологосъобразни решения или образователни програми, подкрепящи социалната и икономическата зелена трансформация.

2. Наградите се присъждат на организациите, които успешно реализират своите дългосрочни цели, свързани с ESG. Наред с това ще бъдат наградени иновативни решения, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата, както и такива, които адресират въпроси, свързани с изчерпването на природните ресурси. Конкретно, това може да се отнася до осъществяването на практики за намаляване на потреблението на енергия и вода, намаляване на емисиите на парникови газове, намаляване на степента на замърсяване или на генериране на вредни отпадъци, опазване на биоразнообразието, както и насърчаване на внедряването на модели на кръгова икономика. 

3. Конкурсът „ESG Awards” ще награди тези, които с последователните си решения и действия допринасят за промяна в поведенческите модели, като оказват положително влияние върху сферите, свързани с ESG. Инициативата „ESG Awards” ще има важна роля за социалната и икономическата зелена трансформация в България. 

III. Награди

Категории и критерии:

В рамките на Конкурса ще бъдат раздадени награди в следните категории:

1.1. За организации и предприятия, като всяка организация или предприятие може да участва в повече от една категория в Конкурса:

1.1.1. За най-добра стратегия в областта на ESG. Журито има право да реши дали да присъди специална награда на Журито на някое от предприятията / някоя от организациите, участващи в Конкурса в категория „Стратегия“.

В тази категория ще се разглеждат стратегии, насочени към социалната и работната среда, подобряване на околната среда, прозрачност на корпоративното управление. В Конкурса могат да бъдат представени стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2022 или 2023 г. 

Кандидати: предприятията и организациите, описани в т. IV, като се изключват стартъпи (start-ups).     

1.1.2. За най-добра иновация в областта на ESG. Журито има право да реши дали да присъди специална награда на Журито на някое от предприятията / някоя от организациите, участващи в Конкурса в категория „Иновации“.

Оценката се прави на база на иновативно решение или значителна промяна или подобрение на използвано по-рано решение, което поддържа / позволява устойчива дейност или допринася за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда. „Иновативен подход“ се отнася за продукти, услуги, технологии или процеси. В Конкурса могат да бъдат представени иновативни решения, приложени в организации или въведени на пазара през последните две години, или подготвени за внедряване или представяне на пазара през 2022 или 2023 г.

Кандидати: предприятията и организациите, описани в т. IV, включително стартъпи (start-ups).               

1.2.3. За най-добра образователна програма в областта на ESG. Журито има право да реши дали да присъди специална награда на Журито на някоe от предприятията / някоя от организациите, участващи в Конкурса в категория „Образователна програма“.     

В Конкурса могат да бъдат представени образователни програми, които изграждат информираност и оказват положително въздействие върху дейности, свързани с ESG областта.     

Всяка представена програма трябва да съдържа елементи, които насърчават социални или екологични нагласи и поведение. В Конкурса могат да участват програми, които са били реализирани през последните две години или са подготвени за изпълнение през 2022 или 2023 г.

Кандидати: предприятията и организациите, чиято цел е да подкрепят дейности в полза на ESG, описани в т. IV, като се изключват стартъпи (start-ups).          

1.2. За физически лица

1.2.1. Специална награда: Лидер в устойчивото развитие

Специалната награда „Лидер в устойчивото развитие” се присъжда на физическо лице, осъществило най-впечатляваща промяна в областта на устойчивото развитие в  предприятието или организацията, в което / в която работи; или е предложило / осъществило иновативно решение в областта на зелената трансформация. Специалната награда се присъжда като признание за индивидуални заслуги в подкрепа на устойчивото развитие.

Лицето може да бъде:

- предложено от организация или юридическо лице, което участва в конкурса

- предложено от организация или юридическо лице, което не участва в конкурса

Кандидати: Кандидатурите описват постиженията и инициативите за устойчиво развитие на номинираното лице, което е оказало значително влияние в областта на опазването на околната среда и природните ресурси през последните две години. Кандидатурите се подават чрез Формата за участие, която можете да намерите на уебсайта www.pwc.bg.

Крайният срок за кандидатстване е: 31 юли 2022 г.

2. Основните критерии за оценяване са количествени и качествени. Те ще бъдат използвани при разглеждане на проблемите, свързани с ESG и въздействието върху околната среда, включително климат, служители, местни общности или други заинтересовани страни като част от приетите стратегии, приложени иновативни решения или образователни програми. Критериите могат да бъдат свързани с намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда (например чрез намаляване на емисиите на парникови газове, намаляване на потреблението на енергия, намаляване на потреблението на вода, намаляване на нивото на замърсяване или генериране на други вредни отпадъци, опазване на биоразнообразието или чрез насърчаване на прилагането на модели на кръгова икономика). Критериите могат да обхващат и дейности, свързани със заинтересованите страни, включително дейности за служители (например в областта на премахване на неравенствата в заплащането или други неравенства или дискриминация), подкрепа на местните общности и защита на интересите на клиенти, изпълнители, инвеститори и други.     

IV. Участници в конкурса     

1. Участието в Конкурса е насочено към всички заинтересовани юридически лица и организации, чиито цели или дейности подпомагат развитието на ценности, свързани с ESG, включително, но не само търговски дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел, публични дружества, регистрирани предприятия на българската фондова борса, частни предприятия, включително стартъпи (start-ups), както и предприятия, които са част от фондове за дялов капитал, финансови институции, асоциации, и други неправителствени организации, регистрирани на територията на Република България.

2. Участието в Конкурса е безплатно и е достъпно за всички юридически лица, които правилно попълнят електронната форма на уебсайта www.pwc.bg преди крайния срок.

V. Условия за участие и оценка на формите за кандидатстване

1. За да участвате в Конкурса, трябва да попълните формата за кандидатстване “Форма”. Формата е достъпна на уебсайта www.pwc.bg. Преди да я изпратите, трябва да се съгласите с правилата за участие в Конкурса. След попълване на всички задължителни полета и приемане на регламента, попълнената Форма ще бъде автоматично изпратена на Организатора на Конкурса след натискане на бутона за изпращане. Кандидатурите могат да се подават до 31 юли 2022 г.

2. Информация относно участие в конкурса, награди и описания на постиженията ще бъде достъпна на уебсайта www.pwc.bg. Повече информацията ще бъде достъпна само за членовете на Журито като част от работата, свързана с Конкурса.

3. При попълване на Формата и прилагането на документи и материали, кандидатите се задължават да не споделят информация, която е конфиденциална за тях, тъй като Организаторът и членовете на Журито не поемат ангажимент за спазване на конфиденциалност. При попълване на Формата, попълващият се задължава да премахне лични данни, включително и чувствителни лични данни, както и друга поверителна информация.    

4. Участниците в конкурса не могат да кандидатстват с проекти, чието осъществяване е базирано изцяло на консултантски услуги, предоставени от екип на Организатора.

5. Кандидатури, изпратени след 31 юли 2022 г., няма да бъдат разглеждани.                                                               

6. Непредставянето на кандидатурата е равнозначно на отказ от по-нататъшно участие в Конкурса.

7. Организаторът на Конкурса няма задължение да одитира или верифицира предоставената му във връзка с Конкурса финансова, техническа или друга информация. В този смисъл Организаторът не носи отговорност за предоставяне на неверни или непълни данни от участниците в Конкурса. Отговорността за предоставяне на коректна информация е изцяло на участниците в Конкурса.

8. Журито запазва правото си да проверява достоверността на предоставената информация спрямо публично достъпна информация, като при липса на такава  Журито може да поиска от участника да я потвърди. Журито има право да изисква и допълнителна информация или уточнения, в случай че има основания и това е необходимо за провеждането на Kонкурса.

9. Методологията за Конкурса е създадена въз основа на методология, разработена от Полското дружество в мрежата от дружества на PwC, заедно с Warsaw Stock Exchange и NN Investment Partners TFI S.A. 

VI. Принципи на оценяване

1. Журито ще се състои от не повече от 9 и не по-малко от 7 членове. Журито ще бъде съставено от независими експерти в областта на ESG, финансовите пазари, науката, бизнеса и представител на медийния партньор на Конкурса. Информация относно членовете на Журито ще бъде достъпна на уебсайта на Конкурса.

2. Организаторът ще се стреми да състави Жури с нечетен брой членове, така че решенията да се вземат на база мажоритарен вот. При ситуация, в която Журито се състои от четен брой членове и гласовете са разпределени по равно, Журито има право да присъди две равни награди.

3. Журито взема решения на принципа на мажоритарния вот.

4. След получаване на кандидатурите на финалистите, Журито независимо оценява отделните категории съгласно предварително зададени критерии и съгласно точкова система. Различен брой точки се присъждат за степента, на която организацията или предприятието отговаря на даден критерий. 

5. Журито запазва правото си да се свърже лично с избраните лица, в случай, че е необходимо да се направи оценка на кандидатурата и да се вземе решение, свързано с  присъждането на точки.

6. В случай на идентични крайни резултати за две кандидатури, Журито може да присъди две еднакви награди или да вземе решение да гласува повторно за компонентите с еднакъв резултат.      

7. В зависимост от оценката на подадените кандидатури, Журито може да се въздържи от присъждане на награда(и) в дадена категория.

8. Журито може да присъди отличие на участници, чийто брой точки се доближава до резултата на победителя.

9. Журито е длъжно да пази конфиденциалност и да не разкрива информация за наградите на трети лица до официалното обявяване на резултатите. 

10. Всички неясноти, включително и тези, които изискват допълнителен анализ, ще бъдат разглеждани и разрешавани от членовете на Журито.

11. Решенията, взети от Журито, не подлежат на обжалване.

12. Имената на участващите организации и лица могат да се използват от Организатора в различни комуникационни материали, разпространени както в каналите на организатора, така и в други медии, опериращи на територията на Република България.     

13. Данните, съдържащи се в кандидатурите, могат да бъдат обработвани от Организатора за изследователски и медийни цели, при условие че резултатите от тях са представени на обществеността по обобщен начин.

VII. Победители в конкурса

1. Победителите ще бъдат обявени на официално събитие, което ще се състои през ноември 2022 г.      

2. Победителите получават правото да използват титлата „ESG Award – категория Стратегия”, „ESG Award – категория Иновации”, „ESG Award – категория Образователна програма”, „Лидер в устойчивото развитие” за промоционални цели в продължение на 24 месеца от обявяването на резултатите от Конкурса.

Свържете се с нас

Велина Йосифова

Велина Йосифова

Мениджър Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 333 234

Лиляна Динкова

Лиляна Динкова

Експерт Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 332 935

Следвайте ни в социалните мрежи