Политика за поверителност на конкурса „ESG Awards“

Настоящата Политика за поверителност е свързана с обработването на лични данни, предоставени от лицата, които попълват формите за участие по време на Конкурса „ESG Awards“

Термините, използвани в Правила за участие в конкурса „ESG Awards“, се използват в настоящата Политика за поверителност със същото значение. 

Обработването на лични данни във връзка с участието в Конкурса „ESG Awards“ се осъществява съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета), Закона за защита на личните данни и всички законови и подзаконови нормативни актове, свързани с него.

Име и данни за контакт на администратора. 

Личните данни, предоставени по време на Конкурса, се обработват от Организатора като администратор.

Име на администратора: „Прайсуотърхаус Купърс България“ ЕООД (наричано за краткост по-долу „администратора“ или „PwC България“)

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Мария Луиза 9-11

ЕИК: 831364383

Имейл адрес във връзка с правилата на Конкурса: velina.yosifiva@pwc.com

Имейл адрес във връзка със защитата на лични данни: bg_privacy@pwc.com

Уебсайт: https://www.pwc.bg/bg.html

Длъжностно лице по защита на данните: Вероника Сярова

1. Обхват на обработваните данни и цел на обработването: 

По време на регистрацията за Конкурса лицето, попълващо формите за участие, се съгласява Организаторът да обработва неговите лични данни и да комуникира с него по имейл с цел попълването на формите за участие. 

Поради техническите характеристики на уебсайта се записват IP адресът на компютъра на лицето, попълващо формите за участие, началният и крайният час на посещението и в някои случаи типът на браузъра и операционната система – в зависимост от настройките на компютъра на лицето, попълващо формите за участие и при посещение на уебсайта. Тези данни са необходими само за осигуряване на правилната техническа работа на уебсайта, те няма да бъдат използвани отново след затваряне на браузъра. 

2. Продължителност на обработването 

Обработването продължава, докато трае Конкурсът. Лицето, попълващо формите за участие, може изрично оттегли съгласието си за обработването в писмена декларация, но това може да повлияе на кандидатурата на съответното предприятие или организация. В края на периода на обработване, в съответствие с принципа за ограничаване на целта, предоставените от попълващия лични данни във формите за участие ще бъдат изтрити. 

Всяко лице, което попълва формите за участие, както и всеки субект на лични данни може да поиска анулиране на своята регистрация и/или да оттегли съгласието си за обработване на личните си данни по всяко време на следния адрес: bg_privacy@pwc.com

3. Автоматизирано вземане на решения, профилиране. 

Профилиране и автоматично вземане на решение с личните данни на субектите във връзка с Конкурса не се извършва. 

4. Права на субектите на данни.

Лицето, попълващо формите за участие, както и всеки субект на лични данни може да поиска от администратора да разреши достъп до личните данни, отнасящи се до него, да поиска информация за обработването, да поиска коригиране или изтриване на личните си данни, а в някои случаи също да поиска ограничения за обработването на данните. Субектът на данни може да оттегли съгласието си по всяко време, но това не засяга законосъобразността на обработването, извършена преди оттеглянето.  

Субектът на лични данни също така има право на преносимост на данните, според което може да поиска от администратора по всяко време да предостави предоставените от него лични данни в машинно четим формат (напр. като прикачен имейл под формата на pdf файл) или да ги прехвърли на друг администратор.  

Субектът на лични данни има право да се обърне към надзорния орган за защита на данните и има право на правна защита, ако смята, че е имало или съществува заплаха от нарушение при обработването на личните му данни. 

Ако субектът на данните упражни някакво право, свързано с обработването, администраторът информира субекта на данните възможно най-скоро, но не по-късно от 30 дни от получаване на искането за обработването на искането и за предприетите действия по него. Информацията се предоставя в писмен вид, а в случай на искане, подадено по електронен път (например под формата на имейл), отговорът на нея се получава в електронен вид.

Субектът на данните може да подаде искането си без никакво формално ограничение по имейл или на хартиен носител, адресирано до седалището на администратора, както е посочено по-горе.

5. Описание на права на субектите на данни

5.1 Право на достъп. Субектът на данни има право по всяко време да поиска информация дали личните му данни се обработват от администратора и ако е така, как, включително целите на обработването, получателите, на които са били съобщени данните му или източникът, от който администраторът е получил данните, срокът на съхранение, всички права, свързани с обработването, както и информация за автоматизирано вземане на решения и профилиране и в случай на прехвърляне към трета страна или международна организация, информация за включените предпазни мерки. При упражняване на правото на достъп субектът на данните също има право да поиска копие от данните. В случай на подадено по електронен път искане, освен ако не е поискано друго от субекта на данните, администраторът предоставя исканата информация по електронен път (в pdf формат).

5.2 Право на поправка. Администраторът коригира или допълва личните данни на субекта на данните по искане на субекта на данните. Ако има съмнение относно коригираните данни, администраторът може да поиска да направи проверка на данните на субекта по подходящ начин (например чрез документ за самоличност). Когато личните данни, обхванати от това право, са били съобщени от администратора на друго лице, администраторът информира тези лица незабавно след коригирането на данните, при условие че това не е невъзможно или не изисква непропорционални усилия от администратора. По искане на субекта на данните администраторът също така информира субекта на данните за тези получатели.

5.3 Право на изтриване („право да бъдеш забравен“). Субектът на данни има право да изтрие предоставените от него лични данни във формите за участие, което ще бъде извършено от системата на Организатора в рамките на 1 работен ден от получаване на заявката. За целите на това обработване, изтриването на информацията във формите за участие ще се тълкува като оттегляне на съгласието за обработване и е възможно да доведе до отпадане на кандидатурата на съответното предприятие или организация в Конкурса, ако друго физическо лице не попълни съответната кандидатура в рамките на сроковете на Конкурса.

Когато личните данни, обхванати от това право, са били съобщени от администратора на друго лице, администраторът информира тези лица незабавно след изтриването на данните, при условие че това не е невъзможно или не изисква непропорционални усилия от администратора. По искане на субекта на данните, администраторът информира субекта на данните за тези получатели. Администраторът невинаги е длъжен да изтрие лични данни, особено, например, в случай че обработването е необходимо за подаване, изпълнение или защита на правни искове.

5.4 Право на ограничаване на обработването. Субектът на данните може да поиска ограничаване на обработването на личните му данни в следните случаи:

● ако точността на личните данни се оспорва от субекта на данните – в този случай ограничението обхваща период, позволяващ на администратора да провери точността на личните данни;

● обработването е неправомерно и субектът на данните се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това иска ограничаване на използването им; или

● администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но те се изискват от субекта на данните за установяването, упражняването или защитата на правни искове

Ограничаването на обработването означава, че личните данни, засегнати от ограничението, няма да бъдат обработвани от администратора, с изключение на съхранението. Администраторът информира предварително субекта на данните, ако ограничението за обработване бъде отменено. Когато личните данни, обхванати от това право, са били съобщени от администратора на друго лице, администраторът незабавно информира тези лица за ограничаването на обработването, при условие че това не е невъзможно или не изисква непропорционални усилия от страна на администратора. По искане на субекта на данните администраторът информира субекта на данните за тези получатели.

5.5 Право на подаване на жалба, правно средство за защита. Когато субект на данни счита, че обработването на личните му данни от страна на администратора нарушава разпоредбите на действащите закони за защита на лични данни, по-специално Общия регламент за защита на данните, той или тя има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Информация за контакт с КЗЛД може да се намери на следния уебсайт: https://www.cpdp.bg/

Субектът на данните може също да се обърне към съда, ако смята, че е имало нарушение при обработването на личните му данни. Субектът на данните може, по свое усмотрение, да заведе дело пред съда, който е компетентен.

Ако е възможно, любезно ви молим да се свържете с PwC България, преди да заведете дело пред орган или съд, и ние ще направим всичко възможно, за да отговорим на вашите въпроси и да разгледаме жалбата ви в дух на взаимно разбирателство.

Допълнителна информация относно обработването на лични данни от страна на PwC България е налична в Декларацията за поверителност на уебсайта й на следния адрес: https://www.pwc.bg/bg/privacy-statement.html

• ИЗЯВЛЕНИЯ

Изявления относно обработването на лични данни, свързани с Конкурса, трябва да се изпращат до администратора в писмен вид по пощата или по електронен път на имейл адрес: bg_privacy@pwc.com

• ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ, РАЗНИ

Конкурсът се поддържа от най-новата версия на уеб браузърите Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer и Mozilla Firefox.

Организаторът не гарантира, че формите за участие винаги ще бъде достъпни, нито може да носи отговорност за спирането или прекратяването на Конкурса. Организаторът се стреми да отстранява евентуални грешки и експлоатационни проблеми, възникнали по време на работата на уеб-страницата, но не носи отговорност за тях.

Свържете се с нас

Велина Йосифова

Велина Йосифова

Мениджър Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 333 234

Лиляна Динкова

Лиляна Динкова

Експерт Маркетинг и комуникации, PwC България

Тел.: +359 894 332 935

Следвайте ни в социалните мрежи